CDESK - História verzií

CDESK 3.0.146 - aktuálna verzia

15.11.2018

 • Úvodný prehľad – pridaná možnosť prednastaviť používateľom defaultné zobrazenie widgetov, s možnosťou zamknutia editácie.
 • Zamietnutá požiadavka – považuje sa za definitívne uzavretú a nezobrazuje sa viac v zozname otvorených požiadaviek (pokiaľ nie je odvolaný stav zamietnutia).
 • Pridaný prepínač Zmena stavu ukončenej požiadavky, ktorý umožňuje zakázať jej znovuotvorenie.
 • Pravidlá spracovania správ – pridaná možnosť notifikovať vlastníka draftu.
 • Pridané nepovinné pole Reklamovaný riešiteľ pre oprávnene reklamované požiadavky.
 • Template požiadavka/pracovný príkaz – pridaná možnosť nastaviť defaultný stav po zamietnutí.CDESK 3.0.145

10.10.2018

 • CMDB - do základných vlastností CI pridané pole Vlastník
 • Dynamické zobrazenie položiek v CMDB podľa vyplneného vlastníka CI
 • CMDB - import CI z XLS, s automatickým párovaním stĺpcov
 • Zoznam požiadaviek - možnosť filtrovať iba reklamované požiadavky
 • Vytváranie WO na základe schválených položiek požiadavky
 • Možnosť ponechať termín (odozvy, priradenia, náhradneho riešenia, splnenia) požiadavky prázdny
 • Oprávnená reklamácia požiadavky - pridané nepovinné pole Reklamovaný riešiteľ
 • Pridané plávajúce tlačidlá do editácie detailu užívateľa
 • Spracovanie správ - umožnenie editovania internej adresy na IP adresu servera

 

CDESK 3.0.144

26.09.2018

 • Globálne nastavenia - pridané zákaznícke notifikácie
 • CMDB - do CI listu pridané stĺpce Prevádzka a Miesto pre zariadenia
 • CMDB - vyhľadávanie podľa ID v zozname CI objektov
 • Adresár -  grafické odlíšenie skupín od používateľov pri pridávaní Operátorov
 • Možnosť pridávať súbory aj cez mobilné apky

 

CDESK 3.0.143

10.09.2018

 • Pridaný konektor pre FinStat a predvypĺňanie údajov zákazníka pomocou tejto služby
 • GUI Katalóg požiadaviek - zobrazenie zoznamu templatov, keď sa ich pod jednou dlaždicou nachádza viac
 • Požiadavky - pridané pole Pre koho
 • Pridané tlačidlo pre priamočiare overenie IČDPH
 • Skladové karty - pridanie poľa Množstvo s dátumom
 • Pracovné príkazy - pridané dynamické schvaľovanie
 • Pridaná možnosť fakturácie predajcom (partner, reseller)
 • Pridanie možnosti exportu voliteľných vlastností do XLS
 • Pridanie možnosti zriadenia služby v inom ako aktuálnom čase
 • Mobilná apka - pridané ďalšie zvuky pre notifikáciu
 • Automatický výber jedinej povinnej položky pri tvorbe nových objektov
 • Požiadavky - automatická zmena stavu na "v riešení"  po obdržaní odpovede od zákazníka
 • Možnosť určenia reakčných termínov s kratším časovým úsekom ako 1 hodina

 

CDESK 3.0.142

27.08.2018

 • Požiadavky, Pracovné príkazy - pridané pole Želaný termín
 • Požiadavky - umožnená editácia polí Riešenie a Poznámka riešiteľa oprávneným používateľom
 • Zaznamenávanie všetkých zmien vykonaných na objekte Spoločnosť  do záložky História
 • CMDB - obmedzenie výberu CI objektov podľa zvolenej prevádzky
 • Možnosť poslať plnenie aj z mobilnej apky (iOS, Android)

 

CDESK 3.0.141

12.08.2018

 • Notifikácie k dynamickým schvaľovacím procesom
 • Export CI so všetkými vlastnosťami do Excelu
 • CMDB - vyhľadávanie a pokročilé filtrovanie CI záznamov aj podľa atribútov
 • Plnenia - možnosť poslať plnenie e-mailom jedným kliknutím
 • Logovanie oprávnenej / neoprávnenej reklamácie
 • Pridané hodnotenie riešiteľa s možnosťami vypnuté / nepovinné / povinné
 • Zverejnenie CDESK 3 apky - iOS, Android (prechod z testovania do ostrej prevádzky)
 • Obmedzenie oblasti služby podľa typu požiadavky
 • Spracovanie správy - rýchle založenie požiadavky podľa katalógu požiadaviek (dlaždice), s predvyplnením polí podľa dat v e-maile
 • V Zozname plnení filtrácia plnení, ktoré majú zapísaný použitý materiál
 • Fakturácia - vylepšenia pre variabilný / konštantný / špecifický symbol a generovanie číselných radov
 • Požiadavky - pridanie blokovania notifikácií z diskusií
 • Požiadavka - pridané pole Poznámka riešiteľa neviditeľné zákazníckym kontám
 • Úlohy - poslanie notifikácie pri vypršaní termínu úlohy
 • Pridané blokovanie notifikácií do mobilnej apky CDESK 3
 • Možnosť zoraďovať v Požiadavkách podľa termínu splnenia / termínu do splnenia
 • Zobrazovanie vypnutých / vymazaných používateľov v naviazaných poliach objektov
 • Zoznam kontaktov - pridaný stĺpec Kategória kontaktu s možnosťou filtrovania
 • Adresár - vyhľadávanie na základe kategórie a typu zákazníka

 

CDESK 3.0.138

01.07.2018

 • Pridanie stavu požiadavky Reklamácia
 • Pridanie možnosti evidovať voliteľné vlastnosti k používateľským kontám
 • Pri výbere CI v Plneniach / Požiadavkách / Zákazkách / Pracovných príkazoch pridané filtrovanie podľa atribútov
 • Možnosť definovať časovú zónu pre administrátora a jednotlivých operátorov
 • Požiadavky, Pracovné príkazy - pod poľom Riešiteľ zjednodušujúci link Prevziať na seba
 • Pridaná možnosť Prevziať na seba do kontextových menu v zoznamoch Požiadaviek / Pracovných príkazov
 • Zastavovanie počítania času vo vybraných stavoch
 • Zavedenie GUI katalógu požiadaviek (dlaždice) pre rýchle a prehľadné zadávanie požiadavky
 • Vytváranie šablón pre GUI katalóg požiadaviek (dlaždice)
 • V Zozname príkazov filtrovanie podľa všetkých stĺpcov
 • Požiadavky, Pracovné príkazy - pri dostatočnej šírke okna zobrazenie obsahu záložky Objekty (pre rýchly prístup)
 • Kalendár - vytváranie rezervácií

 

CDESK 3.0.137

17.06.2018

 • Do voliteľných vlastností v Požiadavkách pridanie poľa typu Multiselect
 • Zavedenie možnosti tvoriť pracovné príkazy
 • Dynamické vytváranie schvaľovacieho procesu
 • Šablóny pracovných príkazov
 • Štátne sviatky - zobrazenie v Kalendári, pridávanie do GN, logika pre SLA, dovolenky
 • Zoznam Požiadaviek / Zákaziek / Pracovných príkazov - indikácia času zostávajúceho do termínu splnenia
 • Rozšírenie API pre vkladanie diskusie a interných poznámok
 • Pridanie stavu požiadavky Ukončená bez akceptácie
 • CMDB - ukladanie voliteľných vlastností do histórie k objektom, na ktoré sú naviazané
 • Adresár - kategorizácia spoločností pomocou tagov

 

CDESK 3.0.135

23.05.2018

 • Doplnenie políčka Použitý materiál do plnení a jeho využitie
 • Viditeľnosť spoločnosti cez kategórie
 • Aktivácia SMS z CDESK serverov
 • Vkladanie súborov do diskusie so zákazníkom a internej poznámky pre riešiteľa
 • Zobrazovanie interných plnení na mobilnej apke
 • Odstránenie padania mobilnej apky pri štarte na Androide 7/8
 • Pre jedno miesto plnenia možnosť výberu viacerých variantov dopravy
 • Dokumentovanie procesu riešenia požiadavky - možnosť pridať pole Riešenie 
 • Export do XLS - predvýber stĺpcov a doplnenie popisu jednotiek
 • Možnosť vkladania príloh do plnení

 

Okrem uvedených vybraných položiek obsahuje každá verzia aj ďalšie drobné vylepšenia, korekcie a úpravy.