Lead

Lead je v module CRM chápaný ako súbor poznatkov a aktivít, ktoré v budúcnosti môžu viesť k (úspešnej) obchodnej príležitosti. Zaznamenávajte všetky známe a relevantné informácie k zákazníkovi, jeho záujmovým oblastiam, vyvíjané aktivity a pokiaľ sa u evidovaného zákazníka vyskytne obchodná príležitosť, jednoducho transformujete Lead na Opportunitu so zachovaním histórie aktivít aj ostatných informácií.

Zoznam leadov zobrazíte CDESK -> CRM -> Lead. Záznamy je tu možné filtrovať podľa viacerých kritérií, či exportovať do *.xls. Nový lead vytvoríte kliknutím na rovnomenné tlačidlo.

Zoznam leadov

Obrázok: Zoznam leadov

Zobrazí sa okno rozdelené na niekoľko celkov:

Okno Leadu

Obrázok: Okno Leadu

Hlavička okna - obsahuje ikony pre vytvorenie nového leadu, znovunačítanie leadu, jeho odstránenie a uloženie; ikony pre uzavretie leadu; pole názov leadu, pod ktorým sa zobrazí v zozname leadov; vlastník leadu, ktorý lead vedie; zdroj a status leadu vyjadrujúci subjektívny pocit z vývoja leadu; banner zobrazujúci fázu, v ktorej sa aktuálny lead nachádza - jednotlivé fázy je možné prepínať šípkami po stranách banneru (zobrazia sa až po uložení leadu). Pod bannerom s fázou leadu je umiestnený informačný pás, ktorý môže niesť užitočné informácie k črtajúcej sa budúcej obchodnej príležitosti.

Zákaznícky kontakt - formulár pre zákaznícky kontakt v leade nie je viazaný na databázu existujúcich zákazníkov a kontaktov. To je užitočné v prípade, keď máte záujem evidovať informácie k spoločnostiam, u ktorých je pravdepodobnosť obchodného styku neistá - v takom prípade nevytárate zbytočné kontakty v databáze. Priradenie k existujúcemu zákazníkovi, prípadne vytvorenie nového je vyžadované až pri konverzii na opportunitu (obchodnú príležitosť).

Aktivity - slúžia pre evidenciu interakcie so zákazníkom. Umožňujú zaznamenať poznámky, informácie z telefonického rozhovoru, stretnutia, e-mailu, či naplánovať úlohu. Viac o úlohách

Účastníci a konkurencia - v účastníkoch si môžete poznačiť zainteresované osoby s ktorými počas komunikácie so zákazníkom môžete prichádzať do styku, a ich pozície (nemusia byť výhradne viazané na zákazníka). V prípade, že poznáte konkurentov zákazníka, poznačte si ich meno a web adresu v časti Konkurencia.

Uzavretie leadu je možné jeho diskvalifikáciou, alebo konverziou do opportunity. Výzva pre jeho uzavretie sa zobrazí pri dosiahnutí fázy Kvalifikácia, alebo ho viete uzavrieť v ktorejkoľvek fáze kliknutím na ikonu palca nahor (skonvertovať do opportunity), alebo nadol (zahodiť lead), nachádzajúcich sa v hlavičke okna. Kvalifikovaný lead sa skonvertuje na opportunitu. Diskvalifikovaný lead je možné opätovne aktivovať jeho otvorením v zozname leadov a kliknutím na ikonu palca nahor.

Kvalifikácia leadu

Obrázok: Kvalifikácia leadu