Roly operátorov

Technik - regulárny

Táto úroveň prístupu je určená pre technika, ktorý navrhuje a aj rieši technické problémy samostatne. Operátor má predvolene prístup v technickej časti CM ku všetkým zákazníkom a počítačom. Administrátorské funkcie sú dostupné podľa oprávnení. V CDESKu predvolene vidí všetky požiadavky a len svoje plnenia. Má právo ukončovať všetky požiadavky, ďalší prístup k plneniam a ponukám požiadavky má podľa pridelených oprávnení.

Technik - obyčajný

Táto úroveň prístupu je určená pre operátora, ktorý vybavuje požiadavky svojich pridelených zákazníkov, počítačov a môže k ním čítať technické informácie. Operátor má prístup v technickej časti CM len k svojim prideleným zákazníkom a počítačom. Administrátorské funkcie sú dostupné podľa oprávnení. V CDESKu vidí požiadavky, ktoré zadal, rieši alebo ich má notifikované a požiadavky ostatných riešiteľov podľa oprávnení. Prístup má predvolene len k svojim plneniam. Prístup k ponukám a ďalším plneniam má podľa pridelených oprávnení.

Helpdesk - Nadriadený

Táto úroveň prístupu je určená pre manažéra, ktorý kontroluje plnenia požiadaviek zákazníkov a kontroluje zadané ponuky. Operátor nemá prístup k technickej časti CM. V CDESKu predvolene vidí všetky požiadavky, ale nemôže upravovať niektoré hodnoty zadané od špecialistu. Prístup má ku všetkým plneniam na čítanie. Prístup k ponukám a k plneniam na zápis má podľa pridelených oprávnení.

Helpdesk - Špecialista

Táto úroveň prístupu je určená pre operátora, ktorý vybavuje požiadavky všetkých zákazníkov a pripravuje prvotné návrhy na ponuky. Operátor nemá prístup k technickej časti CM. V CDESKu predvolene vidí všetky požiadavky, ale nevidí citlivé manažérske informácie (napr. ceny v ponukách). Prístup má predvolene len k svojim plneniam. Prístup k ponukám a ďalším plneniam má podľa pridelených oprávnení.

Helpdesk - Obyčajný

Úroveň prístupu je určená pre operátora, ktorý vybavuje požiadavky svojich pridelených zákazníkov. Operátor nemá prístup k technickej časti CM. V CDESKu vidí požiadavky, ktoré zadal, rieši alebo ich má notifikované a požiadavky ostatných riešiteľov podľa oprávnení. Prístup má predvolene len k svojim plneniam. Prístup k ponukám a ďalším plneniam má podľa pridelených oprávnení

Interní a Externí operátori (zamestnanci)

Z pohľadu riadenia outsourcingovej spoločnosti alebo oddelenia sú obvykle kladené iné požiadavky na interných zamestnancov a na externých spolupracujúcich pracovníkov. Interní pracovníci, obvykle pracujú na nosných úlohách generujúce príjem pre spoločnosť a teda majú napĺňať predpisy a ciele spoločnosti s vysokou precíznosťou. Externí pracovníci sú obvykle doplnkom k interným pracovníkom a majú prideľované úlohy s nižším významom. Z tohto pohľadu môžu byť aj ich hodnotiace kritériá nastavené na inú úroveň. Aby sa tieto úrovne dali jednoducho vytvoriť, v CM vznikla možnosť zaradiť operátora ako externého alebo interného. Ide relatívne o novú funkcionalitu, ktorá už je implementovaná mnohých zostavách formulárov a reportov. Ak je implementovaná, je v rámci filtra možnosť vybrať si tento typ operátora a získať tak rýchlo cielenú informáciu.

Nového operátora vytvára správca v Admin zóna -> Používatelia -> Operátori -> voľba Pridať operátora, ak je operátor interným zamestnancom firmy tak v nastavení typu operátora zvolí možnosť Interný.

Nastavenie role operátora

Obrázok: Nastavenie role operátora

Zobrazenie úvodného prehľadu pre interných operátorov.

Úvodný prehľad možnosti filtrovania na externých a interných operátorov

Obrázok: Úvodný prehľad možnosti filtrovania na externých a interných operátorov

Oddelenie interných a externých operátorov.

Oddelenie interných a externých operátorov v zozname operátorov

Obrázok: Oddelenie interných a externých operátorov v zozname operátorov