Nastavenia

V tomto článku nájdete informácie o module Plnení a ich prispôsobení vašim potrebám. Kliknite na nesledujúce odkazy alebo prejdite nižšie na zoznam jednotlivých možností nastavení modulu.

Zapnutie možnosti zadávať miesta do plnení

Zapnutie možnosti rozlišovať reálne odpracovaný a fakturovaný čas v plneniach

Zapnutie možnosti pridať poplatok za dopravu do plnení

 

Nastavenia plnení nájdete v Admin zóna -> Hlavné menu -> Globálne nastavenia -> záložka Plnenia

Nastavenia plnení

Obrázok: Fulfillments settings
Plnenia

Fakturovať plnenia požiadaviek v stave - môžete si vybrať, či chcete fakturovať plnenia len pre požiadavky v stavoch: Akceptované ukončenie, ukončené, alebo všetky stavy podľa dátumu - začiatku plnenia, ukončenia požiadavky alebo akceptovania ukončenia požiadavky.

Výber účt. položky - umožňuje vybrať účtovnú položku vo vytváracom formulári pre nové plnenie

Výber účt. objednávky - umožňuje vybrať účtovnú objednávku vo vytváracom formulári pre nové plnenie

Blokovanie požiadavky s vyfakturovanými plneniami umožňuje zablokovať úpravu už vyfakturovaných plnení. Môžete sa rozhodnúť, či chcete blokovať len požiadavky so všetkými vyfakturovanými plneniami, alebo aj tie ktoré majú aspoň jedno vyfakturované plnenie

Rozlišovať reálne odpracovaný a fakturovaný čas v plneniach - Ak je zapnuté, tak reálne odpracovaný čas sa spočítava z interných plnení a do emailov o požiadavkách sa čas plnení nevkladá

Predvyplniť časy interného plnenie podľa - fakturačného plnenia, alebo nechajte prázdne.

Povoliť zľavy pri zápise plnenia -  Ak je zapnuté, tak je možné zadať východziu zľavu v nastavení zákazníka, v CDESK obchodnej agende vo fakturačnej položke. Zľavu je potom možné použiť v plnení CDESK požiadavky.

Používať príznak Hotline - ak je zapnuté, môžete nastaviť príznak Hotline

Výber zo šablón plnení - umožňuje zvoliť z preddefinovaných šablón

Skryté údaje pre zákazníka -  Môžete skryť niektoré údaje pred zákazníkom, môžete zaškrtnuť možnosti Nákladové položky alebo Pracovník.

Zadávanie dopravy k plneniu po zapnutí tejto možnosti sa do vytváracieho formuláru pre nové plnenie pridá možnosť zadávať poplatky za dopravu

Poplatok za parkovanie v doprave - Umožňuje zadávať poplatok sa parkovanie

Zadávanie miesta plnenia - Umožňuje pridať miesto do plnenia

Tlačidlo Pridať miesto plnenia - Umožňuje zadefinovať nové miesta plnení.

Zobrazovať históriu plnení - Zapnutím tejto možnosti umožníte zobrazenie histórie plnení

 

 

Zapnutie možnosti zadávať miesta do plnení

Nastavenia plnení nájdete v Admin zóna -> Hlavné menu -> Globálne nastavenia -> záložka Plnenia

Nájdite možnosť Zadávanie miesta plnenia a nastavte ju na Zapnuté alebo Povinné a vyberte z rozbaľovacieho zoznamu či chcete vyberať miesta zo zoznamu existujúcich alebo to zadávať ručne pri každom pridávaní plnení. Kliknite na tlačidlo Uložiť pre potvrdenie zmien.

Zapnutie miest v plneniach

Obrázok: Enabling places in fulfillment in global settings

Možnosť pridať miesto do plnenia sa bude odteraz zobrazovať vo vytváracom formulári.

 

 

Zapnutie možnosti rozlišovať reálne odpracovaný a fakturovaný čas v plneniach

Nastavenia plnení nájdete v Admin zóna -> Hlavné menu -> Globálne nastavenia -> záložka Plnenia.

Nastavte možnosť Rozlišovať reálne odpracovaný a fakturovaný čas v plneniach na Zapnuté, ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku:

Rozlišovať reálne odpracovaný a faktúrovaný čas v plneniach

Obrázok: Distinguishing the real worked and invoiced time

Kliknite na tlačidlo Uložiť pre potvrdenie zmien.

 

Zapnutie možnosti pridať poplatok za dopravu do plnení

Nastavenia plnení nájdete v Admin zóna -> Hlavné menu -> Globálne nastavenia -> záložka Plnenia.

V políčku Zadávanie dopravy k plneniu nastavte hodnotu na Zapnuté alebo Povinné. Okrem toho môžete povoliť aj možnosť zadávať do plnení poplatky za parkovanie.

Povolenie poplatkov za dopravu v plneniach

Obrázok: Enabling transport in fulfillments

Kliknite na tlačidlo Uložiť pre potvrdenie zmien.