Účtovanie prác, štruktúrovaná evidencia zmlúv

Šetrite váš čas a energiu pohodlným účtovníctvom

Zjednodušte a sprehľadnite váš účtovný systém. Účtovanie v CDESK vám prináša jednoduchý spôsob účtovania širokej škály zmluvných aj nezmluvných fakturačných prípadov, ako napr. paušály s predplatenými, alebo bez predplatených hodín, účtovanie prečerpaných hodín navyše (alebo prenos nevyčerpaných hodín do ďalšieho účtovného obdobia), účtovanie služieb v rôznych sadzbách, evidencia práce a vytváranie faktúr. V kombinácii s Konektorom do účtovného systému môžete fakturovať aj predaný materiál a náhradné diely. Neexistuje účtovný prípad, ktorý by ste do CDESK nevedeli zapísať.

 

Účtovanie

  • Detailná, štruktúrovaná evidencia výkonov a plnení
  • Účtovanie jednorazových zákaziek alebo pravidelná mesačná fakturácia zmluvných služieb
  • Jednoduché porovnávanie nákladov a ziskov od každého zákazníka
  • Optimalizovaný systém účtovania rôznych prípadov pre rôznych zákazníkov
  • Evidencia interných prác, ktoré sa do faktúry nepridávajú
  • Zmluvné služby s fixnými paušálnymi poplatkami
  • Reporty podľa operátorov sú základom pre nastavenie motivácie vašich zamestnancov

 

Evidencia Zmlúv, a Účtovných položiek s možnosťou účtovať rôzne paušálne poplatky, fixné alebo dodatočné, vám umožňuje využiť širokú škálu možností CDESKu. Optimalizujte váš systém účtovania služieb pre každého zákazníka zvlášť.

Upravujte vaše fixné pravidelné poplatky, paušálne ceny s predplatenými hodinami, alebo hodinami účtovanými navyše, prenos nevyčerpaných hodín do ďalšieho obdobia, jednotkové ceny služieb, prepráv a omnoho viac.

V Účtovnom module viete priamo generovať faktúry za služby a produkty. Prepojte CDESK s externým systémom na evidencie skladu a zahrňte do faktúry aj ďalšie informácie (materiál a pod.)

 

Prehľad funkcií Účtovania

Flexibilné záznamy a fakturácie paušálnych poplatkov

Ekonomické záznamy prác a opráv s fixnými cenami

Záznamy interných prác (zákazník nevidí záznam skutočného výkonu)

Výstup pre zákazníka buď vo forme faktúry alebo základu pre účtovanie v inom informačnom systéme

Podpora prepojenia s inými účtovnými systémami na prenos faktúr a prácu so skladom

Do Účtovania vstupujete výberom účtovnej položky v plnení

 

Podporované druhy poplatkov a sadzieb pre jednorazovú fakturáciu z Prípadov

Servisné práce s jednou hodinovou sadzbou alebo fixnou cenou služieb – jednoduchý prípad

Podpora servisných prác s rôznymi hodinovými sadzbami alebo fixnými poplatkami

 

Podporované druhy poplatkov a sadzieb pre pravidelnú fakturáciu

Zmluvné služby s fixnými pravidelnými poplatkami

Zmluvné služby s predplatenými služobnými hodinami s viacerými možnosťami pre bezplatné/prečerpané predplatené hodiny

Servisné práce alebo opravy účtované nad rámec pravidelných (zmluvných) poplatkov

Nezmluvné servisné práce s rôznymi hodinovými sadzbami služieb

Nezmluvné práce s jednotkovými cenami

Dopravné poplatky – v rôznych kombináciách: fixné ceny, vzdialenosť, čas presunu

Finančné paušálne poplatky (účtovanie služieb)

 

Výstupy

Špecifikácie alebo sumarizácie prác podľa jednotlivých typov služieb (na zákazníka, operátora)

Porovnanie vyfakturovaných a interných (skutočne odpracovaných) plnení

Podpora Konektora do účtovného systému: Synchronizácia faktúr s vašim účtovným systémom, import do CDESK a stav skladov

Podrobný zoznam práce vykonanej pre zákazníka v zvolenom období