Ostatné využitie Účtovania

Okrem evidencii plnení pre rôzny typy fakturácie ponúka obchodná agenda aj ďalšie možnosti ako je napríklad evidencia mimopracovného času zamestnancov alebo evidencia dopravy k plneniam. Jednotlivé časti sú detailnejšie popísané v podmenu.

Evidencia odprac. času zamestnancov - zaznemenávajte odpracovaný čas vašich zamestnancov pre fakturačné účely

Evidencia jázd (času, km) zo zápisov plnení - evidencia dopravných poplatkov a sadzieb podľa preddefinovaných nastavení pre každého zákazníka