Prepojenie s ekonomickým softvérom

Prepojenie CM s účt. systémom POHODA

Pre spojenie so systémom Pohoda potrebujete C-Monitor minimálnej verzie 2.5.588.0.

Nastavenie prepojenia

 Prvotné nastavenie prepojenia vykonáva správca v časti Admin zóna -> Hlavné menu -> Globálne nastavenia ->  záložka Prepojenie s účt. systémom.

Záložka nastavenia prepojenia s účt. systémom Pohoda

Obrázok: Záložka nastavenia prepojenia s účt. systémom Pohoda

Vyplnením a uložením povinných a voliteľných parametrov sa automaticky sprístupnia v Menu odkazy na nové stránky, resp. nové záložky v existujúcich stránkach. Samozrejme, časti stránok ktoré pracujú s dátami z účt. systému budú zatiaľ prázdne, je treba počkať na prvotné stiahnutie údajov  z účt. systému.

Parametre nastavenia

Po zvolení možnosti Ekonomický systém POHODA sa zobrazí viacero políčok.

Počítač CM-ID  - počítač, ktorý ste si zvolili pre komunikáciu medzi CDESK a účt. systémom Pohoda.

Počítač CM-ID -Nastavenie priamo na počítači – musíte urobiť ešte zmenu priamo na počítači v konfigurácii C-Monitor klienta. Zaškrtnite : C-Monitor > Konfigurácia > Incoming Messages > Povoliť používanie integrovaných funkcií prepojenia s účt. systémom. 

Nastavenie v konfigurácii C-Monitor klienta

Obrázok: Nastavenie v konfigurácii C-Monitor klienta

Ďalšie nastavenie v časti Admin zóna -> Hlavné menu -> Globálne nastavenia ->  záložka Prepojenie s účt. systémom:

Meno užívateľa – používateľské meno z programu Pohoda, pod ktorým sa vykonávajú operácie stiahnutie / odoslanie údajov. Odporúčame tento účet nakonfigurovať tak, akoby ho využívala reálna osoba (nastaviť mu predkontáciu a pod.).

Heslo – heslo pre daného používateľa. Po uložení sa heslo nikde nezobrazuje. Ak je nejaké nastavené, o tomto stave informujú hviezdičky vo formulárovom poli.

Umiestnenie programu Pohoda.exe – je to súbor, ktorý je súčasťou inštalácie účt. systému Pohoda. Kliknutím na šípky vedľa sa otvorí sprievodca pre určenie umiestnenia účtovného programu.

Spustenie sprievodcu pre určenie umiestnenia programu Pohoda.exe

Obrázok: Spustenie sprievodcu pre určenie umiestnenia programu Pohoda.exe

Sprievodca sa spúšťa do samostatného okna v rovnakej stránke, pre lepšie vizuálne oddelenie podklad stmavne.

Sprievodca pre určenie umiestnenia programu Pohoda.exe

Obrázok: Sprievodca pre určenie umiestnenia programu Pohoda.exe

Sprievodca sa v reálnom čase spojí s C-Monitor klientom, ktorý je spustený na počítači zadanom v CM-ID a vykoná príslušné zdetekovanie. V ponúknutom zozname môže byť i viacero výsledkov, z nich vyberte ten, ktorý aktuálne používate. Pri prvotnom nastavovaní budete musieť absolvovať podpísanie .EXE súboru programu Pohoda. Voľbu Vám sprievodca automaticky ponúkne. Po úspešnom podpísaní .EXE voľbou Nastaviť je výber ukončený. V prípade zmeny umiestnenia programu (reinštalácia PC, nová verzia a pod.), je potrebné opätovne vykonať potvrdenie umiestnenia

Aktivovať prácu s adresárom – táto voľba je automaticky aktivovaná a znamená, že sa do CM bude prenášať adresár z účt. systému.

Aktivovať prácu s vydanými faktúrami – aktiváciou sa budú medzi CM a účt. systémom prenášať faktúry. Rozširujúcimi parametrami tejto voľby sú:

  • Hraničný dátum – iba faktúry vydané po tomto dátume, sa budú dať odosielať do účt. systému

  • Variabilný symbol – určuje spôsob prideľovania variabilného symbolu do faktúr. Preddefinovaným nastavením je voľba – Prideľovaný z účt. systému.

  • Rozšírená replikácia faktúr – do faktúr CDESK sa budú z účt. systému sťahovať aj také, ktoré vznikli mimo fakturačných nástrojov CDESK. Podmienkou zobrazenia je tiež nastavená väzba na úrovni adresára, t.j. pokiaľ v CM neexistuje zodpovedajúci zákazník, tak také faktúry nebudú dostupné.

  • Vkladanie URL adries do faktúr –  faktúram odosielaným do účt. systému sa do internej poznámky vloží URL adresa na výpis plnení.

Aktivovať prácu so skladom – Aktiváciou sa do CM budú prenášať stavy  skladov a pohyby. Pre správne fungovanie je však potrebné v účt. systéme mať nastavené povolenie ísť so skladovými zásobami do mínusu. Nastavenie sa vykonáva v programe Pohoda a to v časti: Menu – Nastavenie -> Globálne nastavenie -> Sklady 1 -> povoliť stav zásob do mínusu  (viď. násl. obrázok).

Nastavenie pre sklad v účt. systéme Pohoda - povolenie ísť do mínusu

Obrázok: Nastavenie pre sklad v účt. systéme Pohoda - povolenie ísť do mínusu
Účtovná agenda

Jednotlivé účtovné obdobia sa definujú cez Účtovné agendy. Tie bližšie špecifikujú parametre ku konkrétnemu účtovnému obdobiu. Nová agenda sa vytvára cez tlačidlo Pridať novú agendu.

Nastavenie účtovných období cez agendy

Obrázok: Nastavenie účtovných období cez agendy

Meno agendy – označenie používané pre identifikáciu tejto agendy v CM

Údajový súbor – je to názov databázového súboru, ktorého údaj získate z programu Pohoda v časti: Súbor -> Účtovné jednotky. Názov súboru pozostáva z IČO firmy a kalendárneho roku, pre ktorú je agenda v tomto súbore vedená.

Získanie názvu údajového súboru z programu Pohoda

Obrázok: Získanie názvu údajového súboru z programu Pohoda

Peňažná mena – predvolená mena, v ktorej je vedené účtovníctvo. Od tohto údaju sa bude odvodzovať i spôsob určovania domácej a cudzej meny dokladov.

Automatická replikácia – aktivovaním sa zapne automatická výmena údajov medzi CM a účt. systémom Pohoda. V budúcnosti, ak už nebude táto agenda aktívne používaná, je vhodné túto voľbu deaktivovať.