Paušály s predplatenými hodinami

V prípade zmluvného servisu s predplatenými hodinami sú všetky práce evidované v rámci Zmluvnej účtovnej objednávky, automaticky sú odpočítané predplatené hodiny. V prípade nevyčerpania, je možnosť ich preniesť do  ďalšieho obdobia, v prípade odpracovania väčšieho počtu hodín než predplatených, sa odfakturujú podľa typu práce vo viacerých sadzbách.Vytvorte novú Zmluvnú účtovnú objednávku s paušálom, jej vytvorenie je ilustrované na obrázku nižšie. V prípade, že ste účtovnú objednávku ešte nevytvárali, postup nájdete v týchto článkoch:  ZákazkyÚčtovné objednávky Účtovné položky..

Pri paušále s predplatenými hodinami sa po prekročení predplateného limitu celkový počet prečerpaných hodín fakturuje podľa hodinovej sadzby nastavenej v Účtovnej objednávke v položke Hodinová sadzba pri prečerpaní ako je znázornené na nasledujúcom obrázku. V prípade že chcete prečerpanie predplatených hodín účtovať v rôznych sadzbách musíte, zvoliť typ paušálu s predplatenými hodinami v rôznych sadzbách a následne nastaviť sadzby v jednotlivých účtovných položkách pod zmluvnou účtovnou objednávkou. Viac informácií sa dočítate v časti Prečerpané hodiny vo viacerých sadzbách.

Pridanie paušálu v nastavení účtovnej objednávky

Obrázok: Pridanie paušálu v nastavení účtovnej objednávky

Pri vytváraní paušálu s predplatenými hodinami definujete jeho vlastnosti ako sú interval účtovania paušálu, sumu za paušál a v spodnej časti máte možnosť zvoliť čo bude s nevyčerpanými hodinami v rámci paušálu kde máte na výber z nasledujúcich možností:

  1. Paušál s predplatenými hodinami, bez prenosu nevyužitých voľných hodín do ďalšieho obdobia, so zúčtovaním prečerpaných hodín

  2. Paušál s predplatenými hodinami, s prenosom nevyužitých voľných hodín do ďalšieho obdobia, so zúčtovaním prečerpaných hodín -  v prípade tejto voľby môžete toto nastavenie ešte bližšie špecifikovať ako je vidieť na nasledujúcom obrázku.

Príklad paušálu s predplatenými hodinami s možnosťou presúvať alebo nepresúvať nevyčerpané hodiny do ďalšieho obdo

Obrázok: Príklad paušálu s predplatenými hodinami s možnosťou presúvať alebo nepresúvať nevyčerpané hodiny do ďalšieho obdo

Následne si pre účtovnú objednávku vytvoríte účtovné položky a všetky plnenia v týchto účtovných položkách budú odpočítavané z predplatených hodín.

Poznámka: V nastavení paušálu máte možnosť definovať, ktorá účtovná položka bude čerpať z predplatených hodín a plnenia v ostatných účtovných položkách sa budú účtovať navyše v predvolenej hodinovej sadzbe.

Pre účtovanie ostatných jednorázových alebo občasne sa vyskytujúcich prác si musíte vytvoriť novú účtovnú objednávku a k nej príslušné účtovné položky. Postup pre vytvorenie účtovnej objednávky pre ostatnú evidenciu prác je presne popísaný v časti Fakturácia prác bez paušálu (Ad hoc servis)

Príklad Zákazky, ktorá obsahuje paušál s predplatenými hodinami a slúži aj na evidenciu ostatných prác mimo paušál je zobrazená na obrázku nižšie.

Ukážka Účtovania s účtovaním iných prác (v iných sadzbách) popri paušále s predplatenými hodinami

Pre fakturáciu sa presuňte do časti CDESK -> Účtovanie -> Zákazky -> vyberte si spoločnosť pre, ktorú chcete vytvoriť faktúru a označte ju ako je zobrazené na nasledujúcom obrázku, po označení stačí keď kliknete na tlačidlo Fakturovať označené.

Fakturácia paušálu s predplatenými hodinami

Obrázok: Fakturácia paušálu s predplatenými hodinami

V novootvorenom okne máte na výber možnosť zobraziť Prehľad budúcej faktúry.

Možnosť prehľadu budúcej faktúry

Obrázok: Možnosť prehľadu budúcej faktúry

V prehľade budúcej faktúry si skontrolujte či sedia všetky údaje a následne kliknite na tlačidlo späť na stránku automatickej fakturácie.

Overview of an invoice

Obrázok: Overview of an invoice

Pre vytvorenie faktúry kliknite na tlačidlo Vytvoriť skutočné faktúry.

Vytvorenie skutočnej faktúry

Obrázok: Vytvorenie skutočnej faktúry

Vytvorené faktúry sa nachádzajú v časti CDESK -> Účtovanie -> Faktúry -> vyberiete si konkrétnu faktúru po jej otvorení máte možnosť tlače alebo dodatočnej editácie faktúry.

 

Prečerpané hodiny vo viacerých sadzbách

Paušál s predplatenými hodinami ma možnosť nastaviť účtovanie prečerpaných hodín v rôznych sadzbách. Na obrázkoch a v texte nižšie je popísaný postup pre takéto nastavenie Účtovania.

Ako prvé si vytvoríte novú zákazku ktorej nastavenia sú bližšie popísané v časti Zákazky.

Následne si v tejto zákazke vytvoríte novú učtovnú objednávku(viac o nich v článku Účtovné objednávky) v ktorej označíte voľbu zmluvná a v časti Definícia paušálov v objednávke nastavíte voľbu Cez zoznam paušálov ako je znázornené na nasledujúcom obrázku. Po uložení Účtovnej objednávky vytvoríte Paušál k tejto Účtovnej objednávke kliknutím na tlačidlo Pridať paušál.

Nastavenie účtovnej objednávky pre účtovanie prác cez zoznam paušálov

Obrázok: Nastavenie účtovnej objednávky pre účtovanie prác cez zoznam paušálov

V nastavení paušálu zvolíte ako typ paušálu voľbu S predplatenými hodinami v rôznych sadzbách. Sadzby sú zadávane až do zmluvných účtovných položiek ktorých nastavenie je popísané v texte nižšie.

Nastavenie paušálu s predplatenými hodinami pre účtovanie prečerpania poušálu v rôznych sadzbách

Obrázok: Nastavenie paušálu s predplatenými hodinami pre účtovanie prečerpania poušálu v rôznych sadzbách

Po vytvorení paušálu si vytvoríte ľubovoľný počet zmluvných účtovných položiek a v každej z nich máte možnosť zadať vlastnú hodinovú sadzbu, ktorá sa bude účtovať po prečerpaní predplatených hodín, ktoré sú zahrnuté v rámci paušálu.

Nastavenie fakturačnej položky

Obrázok: Nastavenie fakturačnej položky

Príklad nastavenie hotovej obchodnej agendy s predplateným paušálom a s účtovaním prečerpaných hodín v našom prípade v dvoch sadzbách znázorňujú to dve účtovné položky zobrazené na nasledujúcom obrázku.

Príklad nastavenia účtovania pre účtovanie prečerpania paušálu s predplatenými hodinami v rôznych sadzbách

Obrázok: Príklad nastavenia účtovania pre účtovanie prečerpania paušálu s predplatenými hodinami v rôznych sadzbách

Vytváranie faktúr zrealizujete podľa rovnakého postupu ako je popísaný vyššie.