Zákazky

Veďte si jednoduchú evidenciu vykonanej práce

Jednoduchá evidencia práce je základným nástrojom na jasný prehľad o činnostiach spoločnosti. Zákazky prinášajú do vašich záznamov poriadok – zachovajte si všetky informácie o vykonanej práci, o jej mieste, dátume a trvaní. Odhoďte papiere, majte všetko čo potrebujete vedieť uložené pod konkrétnym zákazníkom a zákazkou. 

Zákazky - evidencia obchodných prípadov

  • Nastaviteľné položky v kategorizácii prípadov a ich stavov
  • Jednoduché zadávanie plnení a vykonanej práce pre každý prípad, podľa dátumu a trvania
  • Potvrdzovanie / zamietanie plnení a korekcia nadriadeným
  • Evidencia nákladov na zákazku
  • Voliteľné: Účtovný modul, ktorý vám poskytuje komplexný nástroj na fakturáciu

 

Prehľad funkcií Zákazky

Nastaviteľný formulár pre vkladanie Zákaziek podľa vašich požiadaviek

Zoskupovanie viacerých aktivít pod jednu Zákazku pre jednoduchý a jasný prehľad

Evidencia prác vykonaných pre zákazníkov podľa Zákazky

Evidencia ziskov a nákladov vynaložených na Zákazku

Operátori zadávajú svoje plnenia a zodpovedná osoba ich akceptuje / zamieta / upravuje.

Plnenia pozostávajú z času a preddefinovanej / zadanej (jednej) sadzby práce

Možnosť priamej fakturácie odvedenej práce a poskytnutého materiálu, prefaktúrovanie nákladov a účtovanie pod viacerými sadzbami práce

 

Schvaľovanie plnení (odvedenej práce) zapísaných v zákazke

Obrázok: Schvaľovanie plnení (odvedenej práce) zapísaných v zákazke

 

Pri využívaní Zákazok spolu s Helpdeskom je možné si pod jednotlivé Zákazky evidovať nielen prácu technikov a náklady, ale aj všetky súvisiace riešené Požiadavky, ktoré sú takto jednoducho dohľadateľné a prístupné.

 

Zákazka s priradenými požiadavkami z Helpdesku

Obrázok: Zákazka s priradenými požiadavkami z Helpdesku