Nastavenie miest, zariadení a spotrebného materiálu

Po vytvorení zákazníka je potrebné zadefinovať Miesto – toto miesto predstavuje fyzické umiestnenie technológie (napríklad kotolňa budovy A v Trenčíne, čistička vôd na Zelenej ulici v Žiline, atď.). Pre každé miesto je následne možné priradiť ľubovoľný počet zariadení. Ku každému zariadeniu máte následne možnosť priradiť Spotrebný materiál, ktorý sa pre toto zariadenie vymieňa.

  1. Každý zákazník môže mať ľubovoľný počet Miest.
  2. Ku každému miestu môže byť priradený ľubovoľný počet zariadení.
  3. Každé zariadenie môže využívať niekoľko druhov spotrebného materiálu. 

Pre lepšie pochopenie tieto prepojenia ilustruje nasledujúci diagram:

 

Diagram miest, zariadení a spotrebného materiálu

Obrázok: Diagram miest, zariadení a spotrebného materiálu

 

 

Všetky Miesta, Zariadenia a Spotrebný materiál  sa pridávajú priamo v karte vybraného zákazníka zo zoznamu v CDESK -> Administrácia -> Zákazníci -> Konkrétny zákazník

 

Vyberanie zákazníka zo zoznamu

Obrázok: Vyberanie zákazníka zo zoznamu

 

V rozšírenom filtri (symbol lupy) sa nachádza možnosť filtrovania zákazníkov ktorí nemajú zadané žiadne miesto.

 

FIltrovanie zákazníkov bez pridaného miesta

Obrázok: FIltrovanie zákazníkov bez pridaného miesta

 

Pridanie Miesta k Zákazníkovi

Pre pridanie miesta si otvorte detail zákazníka, ktorému chcete pridať miesto.

 

Detail vybraného zákazníka

Obrázok: Detail vybraného zákazníka

 

 

Pre pridanie miesta sa v detaile zákazníka presuňte na záložku Miesta a kliknite na tlačidlo Pridať miesto.

 

Záložka Miesta

Obrázok: Záložka Miesta

 

Následne sa zobrazí formulár pre pridanie údajov k miestu. Vyplňte požadované údaje a kliknite na tlačidlo Uložiť.

 

Pridávanie nového miesta

Obrázok: Pridávanie nového miesta

 

Pri pridávaní miesta je možné ku každému Miestu pridať niekoľko kontaktov, na ktoré budú odosielané maily o riešení a požiadavky na potvrdenie alokovaných termínov. Kliknite na tlačidlo Pridať nový kontakt a následne sa zobrazí riadok s údajmi kontaktu. Týmto spôsobom pridajte požadovaný počet kontaktov.

 

Pridanie nového kontaktu

Obrázok: Pridanie nového kontaktu

 

Po kliknutí na tlačidlo Uložiť sa Vám zobrazí zoznam Miest.

 

Zoznam miest

Obrázok: Zoznam miest

 

Pridanie Zariadenia k Miestu

Pre priradenie zariadenia k miestu sa v detaile zákazníka presuňte do záložky Zariadenia a kliknite na tlačidlo Pridať zariadenie.

 

Pridanie nového zariadenia

Obrázok: Pridanie nového zariadenia

 

Vyberte skupinu objektov(tie môžete vytvoriť v Objektovej databáze). Napríklad môžete mať skupinu IT zariadenia. Potom vyberte podskupinu objektov, zariadení a kliknite Pokračovať.

 

Vytváranie nového zariadenia

Obrázok: Vytváranie nového zariadenia

 

Po zobrazení nového okna vyberte polohu zariadenia a vyplňte ostatné políčka:

Základné informácie:
 

Zákazník / Vlastník  - Toto políčko je automaticky vyplnené keď pridávate zariadenie cez detail zákazníka

Miesto - Zo zoznamu vyberte miesto kde sa zariadenie nachádza

Názov zariadenia - Jedinečné meno nového zariadenia

Poradové číslo - Poradové číslo nového zariadenia

Životný cyklus - Môžete vybrať niektorú z nasledovných možností: V používaní, rezerva, vyradené z prevádzky, zlikvidované

Spravuje - Informácia o správe tohto zariadenia

Prepojiť históriu s iným objektom

Niektoré druhy zariadení môžu obsahovať ďalšie voliteľné políčka(technické, všeobecné vlastnosti atď.)

Po vyplnení týchto údajov kliknite na tlačidlo Uložiť.

 

Uloženie nového zariadenia

Obrázok: Uloženie nového zariadenia

 

 

Pridanie spotrebného materiálu k zariadeniu

Ku každému zariadeniu môžete priradiť Spotrebný materiál. Ten sa pridáva cez záložku Zariadenia v karte zákazníka, dvojklikom zo zoznamu vyberte zariadenie, ku ktorému idete spotrebný tovar pridávať. 

 

Výber zariadenia z detailu zákazníka

Obrázok: Výber zariadenia z detailu zákazníka

 

V detaile  vybraného zariadenia  sa hore prepnite na záložku spotrebný materiál. Na tejto karte môžete priradiť k zariadeniu Spotrebný materiál alebo Skupiny materiálu s alternatívami.

Poznámka: Dolu, v sekcii História výmeny nad zariadením môžete sledovať históriu a dátumy jednotlivých výmen (tieto dátumy vyplnil operátor v Požiadavkách pri výmene príslušného spotrebného materiálu).

 

Záložka Spotrebný materiál

Obrázok: Záložka Spotrebný materiál

 

 

1.Priradiť spotrebný materiál – touto voľbou sa vám zobrazí zoznam už preddefinovaných spotrebných materiálov. Spotrebný materiál pridáte  zoznamu dvojklikom, prípadne označte viac položiek a kliknite na tlačidlo Pridať označené.

Poznámka: tento zoznam ponúka presne tie Spotrebné materiály, ktoré ste si nadefinovali v Databáze objektov k Typu  zariadenia

 

Pridávanie spotrebného materiálu

Obrázok: Pridávanie spotrebného materiálu

 

Pridanému spotrebnému materiálu môžete ďalej upravovať preddefinovanú Dobu životnosti, Počet ks na výmenu a tiež Zaradenie na výmenu (časť jednotky spotrebného materiálu)

 

Pridávanie spotrebného materiálu

Obrázok: Pridávanie spotrebného materiálu

 

Ak si želáte pridať ďalšie položky, opäť kliknite na tlačidlo Pridať spotrebný materiál. Mazať jednotlivé položky môžete kliknutím na červený symbol „-“ v každom riadku pridaného materiálu. Pridávanie dokončíte tlačidlom Uložiť.

 

2. Pridať skupinu materiálu s alternatívami – týmto spôsobom si priradíte viac druhov spotrebného materiálu (alternatívy), z ktorých si pri vytváraní požiadavky vyberiete práve to, s čím sa bude pracovať (čo konkrétne máte na sklade a pod.)

Alternatívny spotrebný materiál pridáte do skupiny kliknutím na zelený symbol „+“ (odoberať môžete kliknutím na pridanú položku v skupine a kliknutím na červený symbol „-“).

Pridávanie skupiny materiálov s alternatívami

Obrázok: Pridávanie skupiny materiálov s alternatívami

 

Následne sa zobrazí rovnaký zoznam ako pri pridávaní Spotrebného materiálu, z ktorého vyberte požadované položky (môžete použiť filter nad zoznamom).

 

Zoznam alternatív

Obrázok: Zoznam alternatív

 

 

Pridávanie objektov cez Databázu objektov

Do databázy objektov (CMDB) má prístup správca, v záložke Admin zóna -> Hlavné menu -> CMDB. V zobrazenom zozname môžete vidieť všetky vytvorené objekty zvolenej skupiny  – skupinu môžete zmeniť v ľavom hornom rohu. Objekty môžete pridávať po kliknutí na tlačidlo Pridať.

 

Výber kategórie z CMDB(Objektová databáza)

Obrázok: Výber kategórie z CMDB(Objektová databáza)

 

Po zvolení skupiny vyberte objekt z definície zariadení, vyberte zákazníka a miesto, prípadne ďalšie údaje.

 

Pridanie nového objektu

Obrázok: Pridanie nového objektu

 

 

Vypĺňanie detailov objektu

Obrázok: Vypĺňanie detailov objektu

 

Pre potvrdenie kliknite na tlačidlo Uložiť. Po uložení sa sprístupnia ďalšie možnosti a záložky, je možné pridať spotrebný materiál a pod.