Nástenka – nastavenia

 

Nasledujúce nastavenia sú k modulu Nástenka.

Umiestnenie modulu Nástenka v Globálnych nastaveniach

Obrázok: Umiestnenie modulu Nástenka v Globálnych nastaveniach

Všeobecné nastavenia

Zapnúť modul Nástenka – používanie modulu v systéme CDESK je povolené, pokiaľ je prepínač v stave zapnutý https://cdesk.sk/sites/default/files/resize/ON-36x18.png. Viditeľnosť modulu v menu podlieha oprávneniam. Oprávnenia nastavíte v Používatelia a skupiny->Používatelia->konkrétny používateľ->záložka Oprávnenia->Nástenka

Zapnutím modulu sa sprístupnia voľby:

Typy príspevkov – vypnutá / nepovinná / povinná - umožňuje novému príspevku na nástenku priradiť typ, používateľsky definovaný v číselníku Typy príspevkov

Kategórie príspevkov –  vypnutá / nepovinná / povinná – umožňuje nový príspevok na nástenku zaradiť do kategórií, používateľsky definovaných v číselníku Kategórie príspevkov.

Nastavenia modulu Nástenka

Obrázok: Nastavenia modulu Nástenka

Typy a kategórie príspevkov

Pokiaľ máte zapnuté typy a / alebo kategórie príspevkov, v tejto časti sa definuje vlastný číselník typov a kategórií. Pre používateľov CDESKu v inom jazyku umožňuje formulár pre určenie typov / kategórií uviesť aj preklad.

Nastavenie typov a kategórii príspevkov

Obrázok: Nastavenie typov a kategórii príspevkov

Pre pridanie ďalšej možnosti slúži tlačidlo  + Pridať . Poradie možností je možné upraviť potiahnutím za ikonu . Odstraňovanie položiek je možné pomocou ikony .

Pridávanie nového typu / kategórie

Obrázok: Pridávanie nového typu / kategórie

Po uložení je možné riadky deaktivovať prepnutím príslušných prepínačov do polohy vypnutý .

Deaktivované možnosti sa pri vytváraní príspevku na nástenku nebudú ponúkať až do ich opätovnej aktivácie (prepínač v polohe zapnutý https://cdesk.sk/sites/default/files/resize/ON-36x18.png).

Pre zachovanie zmien je potrebné ich  Uložiť .