Zákazky - nastavenia

 

Všeobecné

Zapnúť modul Zákazky - prepnutím prepínača do polohy zapnutý  sa sprístupní položka Zákazky v menu a ďalšie nastavenia modulu

Automatické generovanie kódu - prepnutím prepínača do polohy zapnutý  sa sprístupní pole pre zadanie vlastného formátu kódu zákazky. V použitom kóde sa bude s pribúdajúcimi zákazkami meniť posledná číselná sekvencia inkrementálne

Všeobecné nastavenia zákaziek a výber skupín objektov z CMDB

Obrázok: Všeobecné nastavenia zákaziek a výber skupín objektov z CMDB

Objekty z CMDB

Výber objektov - prepnutím prepínača do polohy zapnutý  umožníte priraďovanie objektov z CMDB ku zákazke

Povolené objekty, vyberanie zo skupín - slúži pre výber skupín objektov. Tie musia byť najskôr definované v CMDB. Na výber sú prístupné iba skupiny objektov z kategórií Zariadenia, Katalóg prevádzkovaných služieb a Všeobecná kategória

 

Stavy zákazky

Tabuľka s preddefinovanými stavmi zákazky. Jednotlivé stavy je možné podľa potreby vypnúť prepnutím prepínača v stĺpci Stav do polohy vypnutý , alebo pridávať vlastné kliknutím na tlačidlo  +Pridať . Poradie stavov je možné upraviť potiahnutím riadku za ikonu .

Nastavenie stavov zákazky

Obrázok: Nastavenie stavov zákazky

Etapy zákazky

Zadávať etapu zákazky - prepnutím prepínača do polohy zapnutý  sa sprístupní tabuľka s preddefinovanými etapami zákazky. Tie umožňujú rýchly prehľad o fáze vývoja zákazky. Etapy možné doplniť aj o vlastné, kliknutím na tlačidlo  +Pridať . Vypnúť nepoužívané etapy je možné len u vlastných záznamov prepnutím prepínača v stĺpci Stav, do polohy vypnutý . Poradie stavov je možné upraviť potiahnutím riadku za ikonu .

Nastavenie etáp zákazky

Obrázok: Nastavenie etáp zákazky

Voliteľné vlastnosti

V tejto časti je možné zákazky rozšíriť o voliteľné parametre pridaním ďalších vlastností, kliknutím na tlačidlo  +Priradiť vlastnosti . Pridané vlastnosti ktoré si neprajete používať, zmažete tlačidlom . Viac o práci s voliteľnými vlastnosťami nájdete v článku Všeobecné funkcie->Voliteľné vlastnosti.

Nastavenie voliteľných vlastností zákaziek

Obrázok: Nastavenie voliteľných vlastností zákaziek

Pre aplikovanie nastavení je ich potrebné  Uložiť . Niektoré nastavenia môžu po uložení vyžadovať znovunačítanie stránky (pre obnovenie stránky použite kláves F5, alebo kombináciu CTRL+R).