CI List

 

Hierarchia CMDB

CI List (Configuration Item List) je zoznam konfigurovateľných objektov priradených hlavnej skupine a triedených podľa podskupín. V hierarchi konfiguračnej databázy patria pod CI Types:

  • CI Main groups - hlavné skupiny objektov (napríklad Zariadenia, Miesta, Vozidlá...), ktoré sú ďalej delené podskupinami, viac o hlavných skupinách v samostatnom článku CI Main groups
    • CI Types - rozdelenie hlavných skupín na podskupiny, ktoré odlišujú množiny objektov s rovnakými vlastnosťami (napríklad hlavná skupina kategórie IT zariadenia, môže obsahovať podskupiny počítače, tlačiarne, servery, sieťové prvky...). Viac v článku CI Types
      • CI List - samotné objekty triedené do podskupín (napríklad konkrétne zariadenia z podskupiny počítače). Viac v článku nižšie

Zoznam všetkých existujúcich objektov zobrazíte cez hlavné menu CMDB->CI List. Výberom hlavnej skupiny, alebo aj CI Typu v ľavej časti okna výber zobrazených objektov zúžite. Pokiaľ sa v okne nenachádzajú žiadne hlavné skupiny, a teda ani CI Typy, je potrebné ich najskôr definovať v CMDB->CI Main groups a CMDB->CI Types

Zoznam konfigutovateľných objektov CMDB

Obrázok: Zoznam konfigutovateľných objektov CMDB

Existujúce objekty môžete upraviť dvojklikom na príslušný riadok, alebo výberom voľby z kontextového menu   Editovať . Nový objekt vytvoríte kliknutím na  +Pridať CI . Ďalšou možnosťou je vytvorenie kópie už existujúceho objektu - editáciou existujúceho CI záznamu, ktorého kópiu si želáte vytvoriť, sa v spodnej časti formulára nachádza tlačidlo  Vytvoriť kópiu .

Práca s objektami

Pokiaľ vytvárate nový objekt zo zoznamu CI List bez predošlého výberu hlavnej skupiny a CI Typu, v prvom kroku vyberte:

Hlavná skupina - vyberte z definovaných skupín v CMDB->CI Main groups

CI Type - vyberte z definovaných podskupín prislúchajúcich vybranej hlavnej skupine v CMDB->CI Types

Prvý krok vytvárania nového objektu v CMDB

Obrázok: Prvý krok vytvárania nového objektu v CMDB

Pre pokračovanie kliknite na  Ďalší krok  a zobrazia sa ďalšie polia formuláru pre evidenciu objektov, ktoré sa od seba môžu odlišovať v závislosti od:

  • kategórie zvolenej hlavnej skupiny - viac o kategóriách skupín a ich odlišnostiach sa dočítate v článku CI Maingroups
  • priradených vlastností v podskupine objektu - viac o priraďovaní vlastností objektom sa dočítate v článku CI Types

Tabuľka dostupných nastavení v závislosti od kategórie:

Kategória hlavnej skupiny

SLA

Prepojenia

Hierarchia

Pravidelné požiadavky

História

Ostatné

Zariadenia

 

Miesta

Miesto dopravy

Prevádzky

Miesta

Katalóg prevádzkovaných služieb

Zmluva

Všeobecná kategória

 

Spotrebný materiál

 

 

 

Zariadenia

Osoby

 

 

Vozidlá

 

 

IT monitoring

Zóny

 

Všeobecné informácie

CI Type - možnosť priradenia záznamu do inej podskupiny definovanej v CMDB->CI Types

Zákazník - vyberte zákazníka, ku ktorému sa objekt vzťahuje. Každé CI musí mať prideleného konkrétneho zákazníka

Prevádzka - vyberte z prevádzok definovaných pre vybraného zákazníka. Pole je dostupné ak je v príslušnej hlavnej skupine zapnutá voľba Väzba na prevádzku. Táto voľba je dostupná iba pre kategórie skupín: Zariadenia, Miesta, Katalóg prevádzkovaných služieb, Všeobecná kategória, IT Monitoring

Miesto - vyberte z miest definovaných pre vybraného zákazníka. Pole je dostupné ak je v príslušnej hlavnej skupine zapnutá voľba Väzba na miesto. Táto voľba je dostupná iba pre kategórie skupín: Zariadenia, Katalóg prevádzkovaných služieb, Všeobecná kategória, IT Monitoring

Názov - uveďte názov objektu (prípadne služby), pod ktorým sa bude objekt zobrazovať v zoznamoch. Ak je v CI Types zapnutá voľba Automatické generovanie názvu, pole sa nezobrazí a názov bude vytvorený automaticky podľa nastavení tejto voľby

Popis - môžete uviesť popis CI objektu, ktorý sa zobrazí v zozname CI List. Pole nie je dostupné v CI záznamoch z kategórie Katalóg prevádzkovaných služieb

Pridávanie nového objektu do CMDB

Obrázok: Pridávanie nového objektu do CMDB
Vlastnosti

V tejto časti sa nachádzajú polia pre evidenciu údajov o objekte, podľa vybratých vlastností v CI Type. Pokiaľ si prajete pre vybranú podskupinu (CI Type) evidovať ďalšie údaje, upravte zoznam požadovaných vlastnosti v podskupine objektu. 

Kliknutím na  +Pridať vlastnosť  pridáte vlastnosti pre evidenciu doplňujúcich údajov iba pre zvolený objekt. Viac o práci s vlastnosťami sa dočítate v článku Vseobecné funkcie->Voliteľné vlastnosti 

CDESK nastavenia

Ponúkať miesto v Plneniach ako miesto dopravy - voľba dostupná iba pre CI záznamy kategórie Miesta - prepnutím prepínača do polohy zapnutý  sa sprístupnia nasledovné polia:

Vzdialenosť - uveďte vzdialenosť medzi vašou prevádzkou a miestom zákazníka, ktorá sa automaticky použije v Plnení, po výbere miesta zákazníka

Doba - uveďte čas presunu medzi vašou prevádzkou a miestom zákazníka, ktorý sa automaticky použije v Plnení, po výbere miesta zákazníka

Fixná cena - ak sa v účtovaní dopravy má automaticky použiť fixná cena uvedená v účtovnej položke, prepnite prepínač do polohy zapnutý  (viac o účtovaní dopravy sa dočítate v článku Účtovanie)

Parkovanie - ak sa v účtovaní dopravy má automaticky započítať aj cena parkovného, prepnite prepínač do polohy zapnutý  (viac o účtovaní parkovného sa dočítate v článku Účtovanie)

Nastavenie objektu kategórie Miesto, ako miesto dopravy v Plneniach

Obrázok: Nastavenie objektu kategórie Miesto, ako miesto dopravy v Plneniach
Zmluva

Časť Zmluva sa zobrazuje iba u CI záznamov z kategórie Katalóg prevádzkovaných služieb u tých služieb, ktoré boli zriadené zmluvou.

Zmluva - zobrazuje názov zmluvy, na ktorej je služba zriadená

Pod názvom zmluvy je výpis základných informácií o zmluve: spoločnosť, číslo a stav zmluvy, viazanosť, použitá SLA na zmluve a množstvo vybranej služby na zmluve. Zobraziť zmluvu je možné priamo zo služby voľbou z kontextového menu    Zmluva .

Detail zmluvy u CI záznamu poskytovanej služby

Obrázok: Detail zmluvy u CI záznamu poskytovanej služby

SLA

Záložka SLA je dostupná pre objekty kategórie: Zariadenia, Miesta, Prevádzky, Katalóg prevádzkovaných služieb, Všeobecná kategória, Osoby, Vozidlá, IT Monitoring

Teraz používaná SLA - aby bolo možné vybrať SLA, musí byť uvedený zákazník na záložke Všeobecné informácie. Pokiaľ pre objekt nevyberiete používateľsky definovanú SLA, použije sa SLA nadradeného objektu - hierarchia SLA objektov je bližšie popísaná v článku SLA 

Priradenie SLA k objektu v CMDB

Obrázok: Priradenie SLA k objektu v CMDB

Prepojenia

Záložka Prepojenia sa v prípade novovytváraného objektu zobrazí až po jeho uložení. Zobrazuje existujúce väzby medzi objektami, s možnosťou pridávať väzby vlastné - kliknutím na  +Pridať prepojenie . V okne vyberte objekt, ktorý chcete prepojiť s práve editovaným objektom - podľa jeho hlavnej skupiny a podskupiny (CI Type) a potvrďťe kliknutím na  Pridať .

Prepojenia je možné editovať výberom typu prepojenia - číselník používaných prepojení je možné upraviť v Globálne nastavenia->CMDB na záložke Spoločné nastavenia. Smer prepojenia je možné otočiť tlačidlom . Kliknutím na  ×  prepojenie odstránite.

Jednotlivé väzby sú vizuálne znázornené na grafe nižšie. Graf je interaktívny, usporiadanie "bublín" reprezentujúcich jednotlivé objekty je možné upraviť uchopením objektu a posunutím na iné miesto v rámci grafu. 

Prepojenia konfigurovateľného objektu + graf väzieb v CMDB

Obrázok: Prepojenia konfigurovateľného objektu + graf väzieb v CMDB

Miesta

Záložka Miesta sa zobrazuje v záznamoch hlavnej skupiny kategórie Prevádzka, pokiaľ je vytvorený aspoň jeden CI záznam z kategórie Miesta.

Nachádza sa tu výpis všetkých miest priradených prevádzke s možnosťou priradenia ďalších miest zákazníka - po kliknutí na  Priradiť miesto . Pretože jedno miesto môže naraz patriť iba pod jednu prevádzku, miesto priradené inej prevádzke zákazníka sa týmto z nej sa odoberie.

 

Hierarchia

Záložka Hierarchia sa v prípade novovytváraného objektu zobrazí až po jeho uložení, u objektov kategórie: Zariadenia, Miesta, Prevádzky, Katalóg prevádzkovaných služieb, Všeobecná kategória, IT Monitoring. Zobrazuje pozíciu objektu v hierarchii objektov podľa zákazníka, prevádzky, miesta a hlavnej skupiny.

Hierarchické zobrazenie objektu u zákazníka

Obrázok: Hierarchické zobrazenie objektu u zákazníka

Pravidelné požiadavky

Záložka Pravidelné požiadavky sa v prípade novovytváraného objektu zobrazí až po jeho uložení, u objektov kategórie: Zariadenia, Miesta, Prevádzky, Katalóg prevádzkovaných služieb, Všeobecná kategória, Osoby, Vozidlá, IT Monitoring, za predpokladu, že máte zapnutý modul Požiadavky v Globálne nastavenia->Požiadavky. V tejto časti sa nachádza zoznam pravidelných požiadaviek pre vybraný objekt, ktoré je možné cez kontextové menu   Editovať  alebo  Zmazať . Vytvoriť novú pravidelnú požiadavku pre editovaný objekt je možné kliknutím na  + . Otvorí sa formulár pre vytvorenie pravidelnej požiadavky, pričom sa k požiadavke automaticky priradí editovaný objekt a jemu priradený zákazník. Viac o práci s pravidelnými požiadavkami sa dočítate v článku Pravidelné požiadavky.

Pravidelné požiadavky nad objektami vám pripomenú napríklad pravidelný servis a revízie zariadení, výmeny filtrov a iného spotrebného materiálu, plánovanie technickej kontroly vozidiel a množstvo iných scenárov použitia.

História

V tejto časti nájdete kompletnú históriu zmien týkajúcich sa vybraného objektu, delenú podľa:

CI - zobrazí zoznam všetkých zmien vykonaných v zázname objektu

Požiadavky - zobrazí zoznam všetkých požiadaviek, kde bol objekt použitý

Plnenia - zobrazí zoznam všetkých plnení, kde bol objekt použitý

Zóny

Zobrazuje sa iba u objektov kategórie IT Monitoring, vyžaduje mať zapnutú funkcionalitu CM IT Monitoring v Globálne nastavenia->CM IT Monitoring. V kompaktnej podobe ponúka informácie o vybranom registrovanom objekte cez Customer Monitor. Viac o možnostiach Customer Monitor sa dočítate na adrese www.customermonitor.sk.