CI Main groups

 

Hierarchia CMDB

CI Main groups (Configuration Item Main groups) sú hlavné skupiny konfigurovateľných objektov. V hierarchi konfiguračnej databázy sa nachádzajú na jej vrchole:

 • CI Main groups - hlavné skupiny objektov (napríklad Zariadenia, Miesta, Vozidlá...), ktoré sú ďalej delené podskupinami. Viac v článku nižšie
  • CI Types - rozdelenie hlavných skupín na podskupiny, ktoré odlišujú množiny objektov s rovnakými vlastnosťami (napríklad hlavná skupina kategórie IT zariadenia, môže obsahovať podskupiny počítače, tlačiarne, servery, sieťové prvky...). Viac v samostatnom článku CI Types
   • CI List - obsahuje samotné objekty triedené do podskupín (napríklad konkrétne zariadenia z podskupiny počítače). Viac v samostatnom článku CI List

 

Zoznam definovaných hlavných skupín zobrazíte pomocou hlavného menu CMDB->CI Main groups. Pokiaľ s CDESK začínate, pravdepodobne bude zoznam skupín prázdny a najskôr bude potrebné definovať hlavné skupiny pre vybrané kategórie.

Zoznam definovaných hlavných skupín

Obrázok: Zoznam definovaných hlavných skupín

Kategórie hlavných skupín

Každá hlavná skupina patrí do jednej z kategórií:

 • Zariadenia - slúži pre evidenciu zariadení, môže byť definovaná niekoľkokrát pre rozličné kategórie zariadení (napríklad pre IT zariadenia, obrábacie stroje, klimatizácie...)
 • Miesta - definícia skupiny tejto kategórie je nutná pre evidenciu miest zákazníka, čím sa zároveň sprístupní možnosť prideľovať miesta požiadavkam, plneniam a objektom. Skupinu kategórie Miesta je možné definovať najviac jedenkrát
 • Prevádzky - definícia skupiny tejto kategórie je nutná pre evidenciu prevádzok zákazníka, čím sa zároveň sprístupní možnosť prideľovať prevádzky požiadavkam a objektom. Skupinu kategórie Prevádzky je možné definovať najviac jedenkrát
 • Katalóg prevádzkovaných služieb - skupinu tejto kategórie je možné definovať najviac jedenkrát. Jednotlivé CI záznamy môžu byť vytvárané automaticky zo zmlúv, alebo manuálne
 • Všeobecná kategória - je ponímaná rovnako ako kategória Zariadenia, v rámci ktorej je vhodné evidovať objekty nezaraditeľné pod ostatné kategórie (napríklad licencie, bazény) tiež môže byť definovaná niekoľkokrát
 • Spotrebný materiál - skupinu tejto kategórie nie je možné vytvoriť manuálne. Tento modul je zatial predmetom vývoja, detaily budú doplnené po jeho dokončení
 • Osoby - slúži pre evidenciu osôb, može byť definovaná najviac jedenkrát
 • Vozidlá - slúži pre evidenciu vozidiel, može byť definovaná najviac jedenkrát
 • IT Monitoring - skupinu tejto kategórie nie je možné definovať manuálne. Sprístupní sa po zapnutí funkcionality CM IT Monitoring v Globálnych nastaveniach a može byť definovaná najviac jedenkrát. Objektami tejto skupiny sú registrované počítače a servery v Customer Monitor, pridávané automaticky po registrácii do CM, ako aj ďalšie zariadenia na sieti, alebo pripojené k týmto počítačom

Jednotlivé kategórie sa od seba líšia aj dostupnosťou volieb a nastavení u CI záznamov objektov, podľa nasledovnej tabuľky:

Kategória hlavnej skupiny:

SLA

Prepojenia

Hierarchia

Pravidelné požiadavky

História

Ostatné

Zariadenia

 

Miesta

Miesto dopravy

Prevádzky

Miesta

Katalóg prevádzkovaných služieb

Zmluva

Všeobecná kategória

 

Spotrebný materiál

 

 

 

Zariadenia

Osoby

 

 

Vozidlá

 

 

IT monitoring

Zóny

 

Viac o jednotlivých nastaveniach objektov jednotlivých kategórií sa dočítate v článku CI list.

Definícia hlavnej skupiny

Niektoré funkcie CDESK sa odvolávajú na CMDB a nebude možné ich využívať do doby, než zadefinujete potrebné skupiny. Ak zatiaľ príslušnú skupinu nemáte definovanú, pomocou tlačidla  +Pridať skupinu  v CMDB->CI Main groups, vytvoríte novú skupinu. Existujúcu skupinu môžete upraviť dvojitým kliknutím na príslušný riadok, alebo voľbou z kontextového menu   Editovať .

Pred využívaním niektorých funkcionalít CDESK je potrebné najskôr tieto skupiny definovať - k tomuto účelu slúži tlačidlo  +Pridať skupinu

Vo formulári vyplňte nasledovné:

Kategória - vyberte spomedzi kategórií. Jednotlivé kategórie majú svoje špecifiká, ktoré sú vymenované v odstavci Kategórie hlavných skupín vyššie

Zapnuté - ak si neprajete, aby sa skupina a jej objekty ponúkali vo výberoch, nastavte prepínač do polohy vypnutý 

Názov - uveďte názov pre skupinu objektov

Popis - môžete uviesť popis skupiny, ktorý sa objaví v zozname CI Main groups

Slug (alias) - alias pre ID - umožňuje prácu s hlavnými skupinami (CI Main groups) v API rozhraní CDESK, bez potreby poznať ich ID v databáze. Používajte výrazy bez diakritiky a medzier - miesto medzier použite pomlčku. Slug má byť jedinečný, tj. smie byť použitý v rámci hlavných skupín (CI Main groups) maximálne raz

Zapnúť archivovanie - pre všetky objekty priradené pod skupinu sa sprístupní možnosť archivácie - tj. umožní "vymazať" objekt z CMDB bez straty jeho histórie

V závislosti od vybranej kategórie, sú prístupné ďalšie voľby:

Väzba na prevádzku - vypnuté/nepovinné/povinné - voľba sa sprístupní, ak je definovaná hlavná skupina z kategórie Prevádzky. Zapnutím voľby bude možné/vyžadované pridelenie prevádzky každému objektu kategórie Zariadenia, Všeobecná kategória, IT Monitoring, Miesta

Väzba na miesto - vypnuté/nepovinné/povinné - voľba sa sprístupní, ak je definovaná hlavná skupina z kategórie Miesta. Zapnutím voľby bude možné/vyžadované pridelenie miesta každému objektu skupiny Zariadenia, Všeobecná kategória, IT Monitoring

Nová hlavná skupina kategórie Zariadenia

Obrázok: Nová hlavná skupina kategórie Zariadenia

Pre vytvorenie skupiny, alebo uloženie vykonaných zmien kliknite na  Uložiť .

Uložením novej hlavnej skupiny sa automaticky vytvorí všeobecná podskupina (CI Type), ktorú je možné upraviť, alebo doplniť o ďalšie podskupiny na záložke CI Types. Viac o podskupinách a práci s nimi sa dočítate v samostatnom článku CI Types.