Oznamy

 

Modul Oznamy slúži na zobrazovanie dôležitých príspevkov. Príspevky sú riadené centrálne – všetci používatelia majú totožný obsah, čím sa tento modul líši od modulu Nástenka, kde si používateľ môže premiestňovať a mazať príspevky podľa svojej potreby. Ďalším rozdielom je, že príspevky v oznamoch môžu mať obmedzenú časovú platnosť.

Ak modul Oznamy nie je súčasťou menu, je potrebné ho najskôr povoliť v Globálne nastavenia->Oznamy. Viditeľnosť modulu v menu podlieha oprávneniam. Oprávnenia nastavíte v Používatelia a skupiny->Používatelia->konkrétny používateľ->záložka Oprávnenia->Oznamy.

Oznamy môžu byť prístupné aj ako widget na Úvodnom prehľade.

Widget modulu Oznamy

Obrázok: Widget modulu Oznamy

Zoznam oznamov 

V hornej časti modulu Oznamy sa nachádza tlačidlo  Pridať  ,ktoré slúži na tvorbu nových oznamov. Všetky oznamy nájdete v stĺpci sekcii Aktuálne oznamy.

Tá je rozdelená na dve časti: Aktuálne oznamyNeaktívne oznamy. Prioritne sa zobrazujú Aktuálne zoznamy, ktoré sú pre používateľa dôležitejšie. Ľavý okraj okna s oznamom lemuje farebný pás. Ten určuje typ oznamu daného príspevku podľa kategorizácie, ktorú si používateľ sám nastaví v Globálnych nastaveniach. Rovnakým spôsobom sú triedené aj Neaktívne oznamy.

Aktuálne oznamy

Obrázok: Aktuálne oznamy

Časť Neaktívne oznamy obsahuje oznamy, ktorých platnosť už vypršala alebo ešte len budú aktuálne. Text oznamov, ktorých platnosť už vypršala, je šedý. Oznamy, ktoré budú aktuálne v budúcnosti, majú obyčajný čierny text rovnako ako Aktuálne oznamy.

Neaktívne oznamy – prvý oznam na obrázku nadobudne platnosť v budúcnosti, platnosť druhého už vypršala

Obrázok: Neaktívne oznamy – prvý oznam na obrázku nadobudne platnosť v budúcnosti, platnosť druhého už vypršala

Aktívne a aj Neaktívne je možné zmazať, alebo editovať. K týmto možnostiam sa pristupuje cez kontextové menu, ktoré sa nachádza v dolnom pravom rohu každého oznamu.

Pod Aktuálnymi oznamami je sekcia Kategórie. Tie si používateľ sám definuje v Globálnych nastaveniach. Po kliknutí na okno s názvom určitej kategórie sa zobrazia len príspevky prislúchajúce do danej kategórie. Príslušnosť do kategórie sa nastavuje pri tvorbe oznamu alebo sa môže zmeniť počas editácie.

Kategórie oznamov

Obrázok: Kategórie oznamov

Pridávanie nových oznamov

Pridávať oznamy môže iba používateľ s príslušnými oprávneniami. Oprávnenia nastavíte v Používatelia a skupiny->Používatelia->konkrétny používateľ->záložka Oprávnenia->Oznamy->Záznamy.

Na pridanie nového oznamu je určené tlačidlo  Pridať  v pravom hornom rohu. Po kliknutí sa otvorí okno s formulárom. Povinné údaje sú označené znakom • .

Pridávanie nového oznamu

Obrázok: Pridávanie nového oznamu

Názov – titulok, pod ktorým sa príspevok zobrazí. Mal by jasne a stručne charakterizovať oznam.

Typ príspevku – výber z možností, ktoré si používateľ sám preddefinuje. Táto možnosť je viditeľná jedine ak je v Globálne nastavenia ->Oznamy zvolená možnosť Povinná.

Kategória príspevku – zaradenie príspevkov do kategórii zvyšuje prehľadnosť. Povinnosť výberu ako aj preddefinované hodnoty sa určujú v Globálne nastavenia ->Oznamy.

Pripnutie príspevku – V zozname Aktuálne oznamy sa príspevky zobrazujú chronologicky na základe dátumu, kedy boli vytvorené. Dôležité príspevky je možné pripnúť – zobrazia sa na navrchu zoznamu. Ak používateľ (tvorca príspevku) pripne viacero príspevkov, opäť budú zoradené chronologicky. Príspevok je pripnutý, ak je prepínač v stave zapnutý https://cdesk.sk/sites/default/files/resize/ON-36x18.png. Pripnutý príspevok má v zozname označenie .

Pripnutý príspevok

Obrázok: Pripnutý príspevok

Začiatok platnosti – po kliknutí na políčko Začiatok platnosti sa zobrazí tabuľka, kde sa vyberie dátum a čas začiatku platnosti príspevku. Pre potvrdenie výberu je potrebné kliknúť na ikonu . Zvolením možnosti  sa výber resetuje na dátum a čas, kedy používateľ začal oznam vytvárať.

Koniec platnosti – kliknutím na políčko Koniec platnosti sa zobrazí okno s možnosťou výberu termínu skončenia platnosti daného oznamu. Ak používateľ nezvolí žiaden čas, oznam bude viditeľný až do manuálneho zmazania.

Text príspevku – pole pre zadanie sprievodného textu. V hornej časti okna sa nachádzajú ovládacie prvky pre formátovanie.

Príspevok sa ukladá kliknutím na ikonu  Uložiť . Zvolením možnosti  Späť  sa zavrie formulár bez uloženia príspevku.  

Editácia a prístup k oznamu

Editovať oznamy môže iba používateľ s príslušnými oprávneniami. Oprávnenia nastavíte v Používatelia a skupiny->Používatelia->konkrétny používateľ->záložka Oprávnenia->Oznamy->Záznamy.

Uložený príspevok sa dá dodatočne upraviť zvolením možnosti Editovať v kontextovom menu .  Otvorí sa rovnaký  formulár ako pri pridávaní príspevku. Vykonané úpravy sa uložia po kliknutí na možnosť  Uložiť . Zvolením možnosti  Späť  sa príspevok vráti do pôvodnej podoby.

 

Editácia oznamu

Obrázok: Editácia oznamu

 

Zmazanie oznamu

Vymazávať oznamy môže iba používateľ s príslušnými oprávneniami. Oprávnenia nastavíte v Používatelia a skupiny->Používatelia->konkrétny používateľ->záložka Oprávnenia->Oznamy->Záznamy.

Odstrániť príspevok možno dvoma spôsobmi. Buď priamo kliknutím  Zmazať  alebo pri editácii vybraním možnosti  Zmazať .

 

Upozornenie pred zmazaním príspevku

Obrázok: Upozornenie pred zmazaním príspevku

Príklad využitia oznamov

Globálne nastavenia->Oznamy si nastavíte Typ oznamu ako povinnú položku. Následne môžete definovať jednotlivé typy v číselníku. Pôjde napríklad o Firemné oznamy a Výpadok. Pre sprístupnenie možnosti tvorby kategórii je potrebné nastaviť, aby voľba kategórie oznamu bola Nepovinná alebo Povinná. V číselníku pre kategórie definujete dve položky, napríklad IT a Bezpečnosť.

V module Oznamy následne vytvoríte záznam o pripravovanej migrácii databázy. Pri tvorbe príspevku nastavíte platnosť od momentu kedy chcete informovať o pripravovanom výpadku do predpokladaného konca prác. Po uplynutí tohto času sa automaticky vymaže. Oznamu priradíte typ Firemné oznamy a kategóriu IT.

Pre zamestnancov spoločnosti tiež bude prebiehať požiarne cvičenie. Zodpovedná osoba v module Oznamy vytvorí nový záznam klasifikovaný ako typ Firemné oznamy. Zaradený bude do kategórie Bezpečnosť. Keďže ide o dôležitý oznam, použije sa funkcia pripnutia pre jeho zvýraznenie.

Do kategórie Bezpečnosť by sa tiež mohol zaradiť oznam o vylepšení zabezpečenia firemných serverov. Zaradený bude ako typ Firemné oznamy.

Oznamy zaradené do kategórie IT

Obrázok: Oznamy zaradené do kategórie IT

Neskôr bol v spoločnosti zaznamenaný výpadok mailovej platformy. Office manažérka v oznamoch vytvorí záznam zaradený do typu Výpadok a kategórie IT. Pri tvorbe oznamu nastaví začiatok platnosti napríklad aktuálny deň. Koniec platnosti zatiaľ nenastaví. Oznam vymaže po odstránení chyb.

Oznamy zaradené do kategórie IT

Obrázok: Oznamy zaradené do kategórie IT