Plnenia

evidencia odpracovanej prace zamestnancov

 

Modul Plnenia je dostupný z hlavného menu CDESK, ale aj z iných modulov, s ktorými Plnenia spolupracujú. Pokiaľ sa v menu položka Plnenia nenachádza, presvedčte sa, či je zapnutý modul v Globálne nastavenia->Plnenia, a zároveň máte nastavené príslušné oprávnenia pre používanie tohoto modulu v Oprávnenia a prístupy->Používatelia.

Plnenia je možné z hľadiska použitia rozdeliť na tri skupiny:

  • Jednoduché plnenia - slúžia iba pre obyčajnú evidenciu vykonaných prác, nie sú naviazané na účtovanie
  • Fakturačné plnenia - sú všetky tie, u ktorých existuje väzba na zákazku s nastaveným účtovaním, či už priama, alebo cez požiadavku priradenú pod zákazku. Umožňujú účtovať vykonané práce v rozsahu evidovaných plnení, a tiež vystaviť faktúru, spoločne so zohľadnením dodatočných nákladov na dopravu či parkovanie. Aby bolo možné plnenia účtovať, je potrebné mať zapnutý modul Zákazky v Globálne nastavenia->Zákazky->Zákazky a nastavené Účtovanie na zákazke
  • Interné plnenia - používajú sa, ak potrebujete zákazníkom deklarovať dohodnutý rozsah plnení, ale pre pre interné účely potrebujete evidovať skutočne realizované plnenia. Túto funkciu je možné zapnúť v Globálne nastavenia->Plnenia

 

Zoznam plnení

Hlavička okna informuje o počte zobrazených plnení z celkového množstva, plus obsahuje ovládacie prvky pre vytvorenie plneniavyhľadávanie s pokročilým filtrovaním, voľbou pre zobrazenie prázdnych dní a export do XLS.

Plnenia v zozname sú zoskupené podľa dní, je možné ich však ďalej zoskupiť či už podľa zákazníkov, alebo riešiteľov. Priamo v zozname plnení je možné pomocou kontextového menu  s plneniami pracovať -  Editovať Vytvoriť kópiu Pridať interné plnenie , prípadne v riadku dátumu, je možné  Pridať plnenie  k vybranému dátumu. Ak si prajete pridávať týmto spôsobom plnenia ku dňom, ktoré nie sú zobrazené, zaškrtnite voľbu Zobraziť aj prázdne dni, v hlavičke okna.

Tlačidlo  na začiatku riadku plnenia signalizuje, že pod plnením sú evidované interné plnenia, ktoré je možné si kliknutím na toto tlačidlo zobraziť.

Zoznam plnení

Obrázok: Zoznam plnení

Nové plnenie

Vytvoriť nové plnenie je možné zo zoznamu plnení kliknutím na tlačidlo  +Pridať plnenie , alebo priamo v požiadavke/zákazke na záložke Plnenia, kliknutím na ikonu  + . Otvorí sa formulár pre zadávanie plnenia:

Základné údaje

Väzba

Väzba na - Zákazník/Požiadavka/Zákazka - vyberte typ objektu, ku ktorému sa plnenie vzťahuje. V prípade pridávania plnenia priamo z požiadavky/zákazky, sa väzba vypĺňa automaticky

Zákazník - vyberte zákazníka ktorého sa plnenie týka

Požiadavka - ak je vybratá väzba na požiadavku, vyberte ju zo zoznamu. Zoznam zobrazuje iba požiadavky priradené vybranému zákazníkovi

Zákazka - ak je vybratá väzba na zákazku, vyberte ju zo zoznamu. Zoznam zobrazuje iba zákazky priradené vybranému zákazníkovi

Základné údaje

Text plnenia - popis plnenia, ktorý uvidí aj zákazník

Riešiteľ - osoba zodpovedná za plnenie

Vytvoriť kópiu plnení automaticky aj ďalším riešiteľom - v prípade, ak sa na plnení podieľali okrem riešiteľa aj ďalší používatelia, je možné ich pridať po zaškrtnutí tohoto poľa a vytvorí sa rovnaká kópia plnenia aj pre nich

Nové plnenie

Obrázok: Nové plnenie

Čas začatia - vyberte dátum a čas začiatku plnenia

Čas ukončenia - vyberte čas a dátum ukončenia plnenia

Nastaviť zjednodušene - prepnutím prepínača do polohy zapnutý , si vyberáte iba dátum začatia a samotný čas plnenia vyplníte ručne

Miesto plnenia - umožní výber miesta, kde bolo plnenie realizované, ak má zákazník nejaké definované v CMDB

Účtovanie

Účtovná položka - vyberte účtovnú položku definovanú na previazanej zákazke v časti Účtovanie. Zobrazuje sa iba v prípade, že je plnenie viazané na zákazku, alebo na požiadavku pod zákazkou

Doprava - prepnutím prepínača do polohy zapnutý  sa sprístupní pole pre výber dopravy definovanej na previazanej zákazke v časti Účtovanie

Ostatné

Interný popis - popis plnenia v tomto poli zákazník neuvidí

Prílohy - možnosť pripojenia prílohy (napríklad fotografie, screenshotu či dokumentu). Súbor pridáte jeho potiahnutím myšou na toto pole, alebo kliknutím na pole vyhľadáte a vyberiete súbor z disku. Je možné pridať aj viacej príloh, zoznam pripojených súborov sa následne zobrazí pod týmto poľom

Nové fakturačné plnenie s účtovaním

Obrázok: Nové fakturačné plnenie s účtovaním

Objekty

Záložka pre výber objektov sa zobrazuje, ak je vybratá väzba plnenia na požiadavku alebo zákazku. Aby bolo možné pridávať položky, je najskôr potrebné pre zákazníka definovať aspoň jednu skupinu z kategórií Zariadenia, Katalóg prevádzkovaných služieb alebo Všeobecná kategória v CMDB. Ak má zákazník definované objekty, k plneniu ich pridáte kliknutím na  +Pridať položku . Otvorí sa okno pre výber objektov podľa hlavnej skupiny a CI type. Vypíšu sa objekty, ktoré sa v danej kategórii nachádzajú. Zaškrtnutím vybraných objektov a kliknutím na  Pridať , ich priradíte k plneniu.

Objekty je možné z požiadavky odobrať kliknutím na  × .

 

Nové plnenie vytvoríte kliknutím na tlačidlo  Uložiť .

 

Interné plnenie

Interné plnenia sú pred zákazníkmi schované, umožňujú vám evidenciu skutočného rozsahu prác. Aby bolo možné túto funkciu využívať, musí byť zapnutá v Globálne nastavenia->Plnenia.

Interné plnenia sú súčasťou jednoduchého/fakturačného plnenia. Preto pre evidenciu reálneho rozsahu prác vyhľadajte plnenie, pod ktorým má byť interné plnenie evidované. Nové interné plnenie vytvoríte zo zoznamu plnení kliknutím na kontextové menu  Pridať interné plnenie , alebo v otvorenom plnení na záložke Interné plnenia

Otvorí sa zjednodušený formulár, ktorého polia sú bližšie rozpísané v odstavci venovanom vytváraniu nového plnenia.

Nové interné plnenie

Obrázok: Nové interné plnenie

Pod jedným plnením môže byť evidovaných niekoľko interných plnení. Plnenia obsahujúce interné plnenia sú v zozname plnení vypísané spoločne s tlačidlom  + , po ktorého rozkliknutí sa interné plnenia zobrazia.

Zoznam plnení s rozbalenými internými plneniami

Obrázok: Zoznam plnení s rozbalenými internými plneniami