Katalóg požiadaviek

 

Zoznam šablón požiadaviek sa nachádza v Požiadavky->Katalóg požiadaviek, pokiaľ je katalóg požiadaviek zapnutý v Globálne nastavenia->Požiadavky->Katalóg požiadaviek.

Zoznam šablón v katalógu požiadaviek

Obrázok: Zoznam šablón v katalógu požiadaviek

Katalóg požiadaviek umožňuje flexibilné prispôsobenie šablón s cieľom zrýchliť a zjednodušiť zadávanie nových požiadaviek. Zároveň sprístupňuje nové možnosti, ktoré umožňujú nasadenie modulu Požiadavky aj pri špecifických scenároch:

 • šablóna môže mať preddefinovaného riešiteľa, prioritu, typ, či oblasť služby, ale aj popis, čo urýchli proces vypĺňania novej požiadavky
 • šablóne je možné priradiť zákazníka, alebo kategórie zákazníkov, vďaka čomu každý zákazník môže používať katalóg služieb prispôsobený jeho potrebám
 • šablóne je možné nastaviť viditeľnosť podľa pracovných pozícií, vďaka čomu môžu mať prihlásení používatelia zobrazené iba relevantné šablóny prislúchajúce ich pracovnej pozícii
 • každá šablóna môže mať definovanú vlastnú sadu voliteľných vlastností, vďaka čomu je možné mať prispôsobený formulár požiadavky pre každý scenár použitia
 • šablóna môže mať predvolené úlohy, ktoré sa vytvoria automaticky so zadaním požiadavky a pridelia určeným riešiteľom
 • šablóne je možné priradiť schvaľovací proces - XXXXX doplniť

 

Vytvorenie nového záznamu (šablóny)

Základné údaje

Pre vytvorenie novej šablóny v katalógu požiadaviek, slúži tlačidlo  +Pridať záznam . Otvorí sa formulár pre vytvorenie nového záznamu. Nasleduje výpis polí, pričom modrou farbou sú zvýraznené tie, ktoré je možné si zapnúť voliteľne. 

Názov - názov, pod ktorým bude šablóna zobrazená v katalógu požiadaviek a zároveň bude použitý ako názov požiadavky vytvorenej z katalógu (s možnosťou zmeny)

Popis - použije sa ako popis požiadavky vytváranej z katalógu (s možnosťou zmeny)

Typ požiadavky - ponúka na výber typy požiadaviek, definovaných v Globálne nastavenia->Požiadavky->Požiadavky, kde je zároveň možné toto pole zapnúť. V stĺpci Editovanie parametrov je možné nastaviť, či bude tento parameter v šablóne a v požiadavke editovateľný, editovateľný operátorom, alebo nebude editovateľný nikým

Nová šablóna katalógu požiadaviek

Obrázok: Nová šablóna katalógu požiadaviek

Oblasť služby / 2. úroveň - výber oblasti služby z centrálneho číselníka definovaného v Globálne nastavenia->Požiadavky->Požiadavky, kde je zároveň možné tieto polia zapnúť. V stĺpci Editovanie parametrov je možné nastaviť možnosť zmeny polí v požiadavke

Vlastnosti

Priorita - priority požiadavky zapnuté v Globálne nastavenia->Požiadavky->Požiadavky. Výber priority bude mať vplyv na termíny požiadavky, pokiaľ je definovaná SLA. V stĺpci Editovanie parametrov je možné nastaviť možnosť zmeny polí v požiadavke

Riešiteľ - výber riešiteľa alebo skupiny riešiteľov požiadavky. V stĺpci Editovanie parametrov je možné nastaviť možnosť zmeny polí v požiadavke

Zmeniť po zmeškaní odozvy na - v prípade, že pridelený riešiťeľ, alebo ktorýkoľvek z riešiteľov v pridelenej skupine riešiteľov zmešká termín odozvy požiadavky, bude požiadavka priradená inému riešiteľovi, či skupine. Pokiaľ sa po zmeškaní termínu odozvy nemá požiadavka priradiť inému riešiteľovi, ponechajte prázdne. Toto pole je možné zapnúť v Globálne nastavenia->Požiadavky->Požiadavky. V stĺpci Editovanie parametrov je možné nastaviť možnosť zmeny polí v požiadavke

Pomocní riešitelia - k riešiteľovi požiadavky je možné pridať ďalších, tzv. pomocných riešiteľov, alebo skupiny riešiteľov, ktorí budú mať prístup k editácii požiadavky a zároveň budú notifikovaní o zmenách v nej. Pole Pomocní riešitelia je možné zapnúť v Globálne nastavenia->Požiadavky->Požiadavky vo všeobecných nastaveniach. V stĺpci Editovanie parametrov je možné nastaviť možnosť zmeny polí v požiadavke

Voliteľné vlastnosti

Pre každú šablónu je možné definovať vlastnú sadu voliteľných vlastností, čo umožňuje prispôsobiť vytváranie požiadaviek rozličným scenárom a významne tiež urýchli vytváranie požiadavky vypĺňaním iba tých polí, ktoré sú pre daný scenár relevantné. Pre pridanie voliteľných vlastností slúži tlačidlo  +Pridať vlastnosti . Práca s voliteľnými vlastnosťami je popísaná v článku Všeobecné funkcie->Voliteľné vlastnosti.

Nová šablóna katalógu požiadaviek

Obrázok: Nová šablóna katalógu požiadaviek

Priradení zákazníci

Aby bolo možné šablónu uložiť, je potrebné jej najskôr priradiť zákazníkov. Tých je možné priradiť výberom kategórií zákazníka, alebo jednotlivo výberom konkrétnych zákazníkov zo zoznamu v pravej polovici okna. Pre zúženie výberu ponúkaných zákazníkov, alebo vyhľadanie konkrétneho zákazníka, slúži vyhľadávacie pole nad zoznamom. Šablóna tak bude v katalógu služieb dostupná iba priradeným zákazníkom.

Nová šablóna katalógu požiadaviek - priradenie zákazníkov
Obrázok: Nová šablóna katalógu požiadaviek - priradenie zákazníkov

Viditeľnosť podľa pracovných pozícií

Katalóg služieb je možné odlíšiť ponukou šablón aj podľa pracovných pozícií, ktoré je možné si definovať v Globálne nastavenia->Pracovné pozície->Definovanie pracovných pozícií. Viditeľnosť sa upravuje kliknutím na ikony v stĺpci :

 - používatelia vidia šablónu v katalógu požiadaviek

 - používatelia nemajú možnosť vidieť šablónu v zozname požiadaviek

Pracovná pozícia sa používateľom priraďuje v Oprávnenia a prístupy->Používatelia. Možnosť určenia viditeľnosti požiadavky je vhodná napríklad pre vytváranie požiadaviek, ktoré majú byť prístupné napríklad iba vyšším riadiacim pracovníkom.

Vytváranú šablónu pridáte do katalógu kliknutím na  Uložiť .

Nová šablóna katalógu požiadaviek - viditeľnosť podľa pracovných pozícií

Obrázok: Nová šablóna katalógu požiadaviek - viditeľnosť podľa pracovných pozícií

Úlohy

Záložka úlohy sa sprístupní po uložení šablóny, v prípade, že je v Globálne nastavenia->Úlohy, zapnutý modul úlohy. Tu je možné definovať úlohy, ktoré sa majú automaticky vygenerovať a priradiť riešiteľom, pri vytvorení požiadavky.

Záznam z katalógu požiadaviek - názov šablóny, ku ktorej má byť úloha priradená

Názov - názov úlohy, pod ktorým sa zobrazí v zozname úloh. Zároveň názov vygenerovanej úlohy pre riešiteľa

Popis - popis úlohy

Predvolený riešiteľ - určenie kto bude riešiteľom vygenerovanej úlohy. Môže ísť aj o skupinu riešiteľov

Termín splnenia - môže byť rovnaký ako termín ukončenia požiadavky, alebo je možné určiť lehotu splnenia v hodinách alebo dňoch

Vygenerovanie úlohy - vyberte, za akých okolností sa bude úloha generovať

 • Pri vygenerovaní požiadavky - po vytvorení novej požiadavky cez katalóg služieb sa táto úloha vygeneruje a priradí určenému riešiteľovi
 • Pri splnení určených podmienok - úloha sa vygeneruje po splnení určených podmienok. Ak si určíte viacero podmienok, úloha sa vygeneruje iba po splnení všetkých. Pre generovanie úlohy po splnení aspoň jednej z podmienok, musí byť pre každú z nich vytvorená samostatná úloha. Podmienky je možné vytvárať z voliteľných vlastností uvedených v základných údajoch šablóny, a to len týchto typov:
  • zaškrtávacie pole (checkbox) - možnosť voľby podmienky podľa stavu zapnutia, alebo vypnutia
  • vlastný číselník (custom enum) - možnosť voľby podmienky podľa hodnôt definovaných vo vlastnom číselníku, použitom v danej voliteľnej vlastnosti

Úlohu priradíte k šablóne kliknutím na tlačidlo  Uložiť .

 

Vytvorenie novej požiadavky z katalógu požiadaviek

Nová požiadavka z katalógu sa vytvára v Požiadavky->Zoznam požiadaviek, kliknutím na tlačidlo  +Pridať z katalógu . Viac informácií o vytváraní požiadaviek z katalógu nájdete v článku Vytvorenie novej požiadavky.