Pravidelné požiadavky

 

Zoznam pravidiel

Zoznam pravidiel pre pravidelné požiadavky sa nachádza v Požiadavky->Pravidelné požiadavky, pokiaľ je zapnutý modul Požiadavky v Globálne nastavenia->Požiadavky->Požiadavky. a používateľ má nastavené oprávnenie v Oprávnenia a prístupy->Používatelia

V zozname je možné vyhľadávať podľa názvu pravidelnej požiadavky a podľa názvu zákazníka, aj vytvoriť nové pravidlo.

Zoznam pravidelných požiadaviek

Obrázok: Zoznam pravidelných požiadaviek

Nová pravidelná požiadavka

Pre vytvorenie nového pravidla pre generovanie požiadaviek slúži tlačidlo  +Pridať pravidelnú požiadavku  v pravej hornej časti okna. Otvorí sa formulár pre zadanie požiadavky. Položky nižšie, vypísané modrou farbou, je možné zapnúť a používať voliteľne.

Názov požiadavky - pod týmto názvom sa bude pravidelná požiadavka generovať a zobrazovať v zozname požiadaviek, a zároveň slúži ako názov vytvoreného pravidla v zozname pravidelných požiadaviek

Zákazník - vyberte zákazníka ku ktorému sa pravidelne generovaná požiadavka priradí   

Typ požiadavky - ponúka na výber tie typy požiadaviek, ktoré sú definované a zapnuté v Globálne nastavenia->Požiadavky->Požiadavky, a zároveň majú príznak  v stĺpci Pravidelná požiadavka

Oblasť služby / 2. úroveň - výber oblasti služby definovanej v Globálne nastavenia->Požiadavky->Požiadavky, kde je zároveň možné tieto polia zapnúť

Viditeľnosť - Obyčajná - požiadavku vidí aj priradený zákazník a odosielajú sa mu notifikácie. Interná - zákazník túto požiadavku neuvidí ani nie je o nej notifikovaný

Prevádzka - ak má zákazník definovanú prevádzku v CMDB, ponúkne sa na výber. Pole je možné zapnúť v Globálne nastavenia->Požiadavky->Požiadavky

Miesto - ak má zákazník definované miesto v CMDB, ponúkne sa na výber. Pole je možné zapnúť v Globálne nastavenia->Požiadavky->Požiadavky

Priorita - priority požiadavky zapnuté v Globálne nastavenia->Požiadavky->Požiadavky. Informuje riešiteľa o dôležitosti pravidelnej požiadavky, nemá však vplyv na jej termíny, ani nezohľadňuje nastavenie SLA

Riešiteľ - výber riešiteľa alebo skupiny riešiteľov požiadavky

Zmeniť po zmeškaní odozvy na - v prípade, že pridelený riešiťeľ, alebo ktorýkoľvek z riešiteľov v pridelenej skupine riešiteľov zmešká termín odozvy požiadavky, bude požiadavka priradená inému riešiteľovi, či skupine. Pokiaľ sa po zmeškaní termínu odozvy nemá požiadavka priradiť inému riešiteľovi, ponechajte prázdne. Toto pole je možné zapnúť v Globálne nastavenia->Požiadavky->Požiadavky

Pomocní riešitelia - k riešiteľovi je možné pridať ďalších riešiteľov alebo skupiny riešiteľov, ktorí budú mať prístup k editácii požiadavky a zároveň budú notifikovaní o zmenách v nej. Pole Pomocní riešitelia je možné zapnúť v Globálne nastavenia->Požiadavky->Požiadavky vo všeobecných nastaveniach

Zodpovedná osoba - používateľ, ktorý bude informovaný o zmenách v požiadavke ako aj o meškajúcich termínoch, hoci nie je poverený riešením požiadavky. Obvykle tímlíder, manažér oddelenia. Pole Zodpovedná osoba je možné zapnúť v Globálne nastavenia->Požiadavky->Požiadavky vo všeobecných nastaveniach

Nové pravidlo pre pravidelnú požiadavku

Obrázok: Nové pravidlo pre pravidelnú požiadavku

Generovanie od - dátum od ktorého sa začne pravidelná požiadavka generovať

Generovanie do - dátum, do ktorého sa má pravidelná požiadavka generovať. Ak ponecháte pole prázdne, pravidelná požiadavka sa bude vytvárať v zadaných intervaloch až dokiaľ nebude generovanie požiadaviek vypnuté

Čas generovania- čas, v ktorý sa má požiadavka generovať

Najbližšie generovaná požiadavka - po výbere periódy opakovania a po uložení sa zobrazí termín najbližšie generovanej požiadavky

Perióda opakovania - interval, v ktorom sa má pravidelná požiadavka generovať:

  • Denne - uvedťe interval v dňoch
  • Týždenne - uveďte interval v týždňoch a vyberte deň, alebo viac dní v týždni, kedy sa má požiadavka generovať. Ak nevyberiete deň, bude sa termín generovania nasledovnej požiadavky počítať podľa dátumu Generovanie od
  • Mesačne - vyberte v ktorých mesiacoch sa požiadavka má generovať. Ďalšie voľby ponúkajú možnosť výberu konkrétneho dňa v mesiaci, alebo konkrétneho dňa vo vybranom týždni v mesiaci
  • Ročne - uveďte interval v rokoch. Termín generovania nasledovnej požiadavky sa vypočíta podľa dátumu Generovať od 
  • Kalendárne týždne - pravidelná požiadavka sa bude generovať v prvý deň vybraných kalendárnych týždňov

Počet dní na odozvu - uveďte, do koľkých dní má riešiteľ na požiadavku reagovať

Počet dní na vyriešenie - uveďte, do koľkých dní má byť požiadavka vyriešená

Popis požiadavky - pole pre uvedenie problému/predmetu požiadavky, s možnosťou formátovania textu

Nastavenie frekvencie generovania pravidelnej požiadavky

Obrázok: Nastavenie frekvencie generovania pravidelnej požiadavky

Objekty

Záložka sa zobrazí ak je v Gobálne nastavenia->Požiadavky->Požiadavky zapnutá možnosť Výber objektov. Aby bolo možné vyberať z objektov, je najskôr potrebné pre vybraného zákazníka definovať aspoň jednu skupinu z kategórií Zariadenia, Katalóg prevádzkovaných služieb alebo Všeobecná kategória v CMDB. Ak zákazník má definované objekty*, k požiadavke sa pridávajú kliknutím na  + Pridať položku . Otvorí sa okno pre výber objektov podľa hlavnej skupiny a CI type. Vypíšu sa objekty, ktoré sa v danej kategórii nachádzajú, zaškrtnutím vybraných objektov a kliknutím na  Pridať , ich priradíte k požiadavke.

*) V prípade, že zákazník má definované objekty, ale vo výbere sa nenachádzajú, skontrolujte, či sú objekty priradené rovnakej prevádzke/miestu ako je uvedené v požiadavke.

Objekty je možné z požiadavky odobrať kliknutím na  × .

 

Kliknutím na tlačidlo  Uložiť , vytvoríte pravidlo pre vytváranie pravidelných požiadaviek. Vygenerované požiadavky sú dostupné v Požiadavky->Zoznam požiadaviek, a budú mať príznak Pravidelná požiadavka.

 

Koniec generovania nových požiadaviek

Nové pravidelné požiadavky sa prestanú generovať:

  • automaticky dosiahnutím termínu Generovať do. Termín je v prípade potreby možné zmeniť editáciou pravidla v zozname pravidelných požiadaviek
  • editáciou pravidla v zozname pravidelných požiadaviek sa sprístupní položka Generovanie požiadaviek. Prepnutím do stavu Vypnuté, sa ďalšie požiadavky generovať nebudú. Ak sa rozhodnete v generovaní požiadaviek niekedy v budúcnosti pokračovať, nastavíte stav Zapnuté
  • zmazaním pravidla - otvorením pravidla zo zoznamu pravidelných požiadaviek kliknite na spodku stránky na tlačidlo  Odstrániť . Tlačidlo je prístupné iba používateľom s oprávnením mazať pravidelné požiadavky, viac v Oprávnenia a prístupy->Používatelia. Vymazaním sa zmaže iba pravidlo, požiadavky vygenerované týmto pravidlom ostanú v zozname požiadaviek aj naďalej