Úlohy

 

Položka Úlohy sa nachádza v základnom menu CDESK za predpokladu, ze v Globálne nastavenia->Úlohy je tento modul zapnutý a používateľ má nastavené oprávnenia v Oprávnenia a prístupy->Používatelia.

Zoznam úloh

Zoznam úloh je dostupný v hlavnom menu v Úlohy. Ak sa v menu položka Úlohy nenachádza, musí používateľ s oprávneniami administrátora zapnúť modul Úlohy v Globálne nastavenia->Úlohy, prípadne skontrolovať, či má používateľ pridelené oprávnenia k používaniu tohoto modulu v Oprávnenia a prístupy->Používatelia.

Hlavička okna informuje o počte zobrazených úloh z celkového množstva, plus obsahuje ovládacie prvky pre vytvorenie úlohyvyhľadávanie a export do XLS. Nasleduje výpis úloh radených od najnovšej po najstaršiu. Prehľad úloh podľa riešiteľov a termínov je možné zobraziť v Kalendári.

Zoznam úloh

Obrázok: Zoznam úloh

Vytvorenie úlohy

Pre vytvorenie novej úlohy slúži tlačidlo  +Pridať úlohu  v pravej hornej časti okna. Nové úlohy je tiež možné vytvárať aj v požiadavke (úloha viazaná na požiadavku) a v zákazke (úloha viazaná na zákazku), zo záložky Úlohy. Otvorí sa formulár:

Základné údaje

Názov úlohy - názov pod ktorým sa úloha zobrazí v zoznamoch

Typ - vyberte typ úlohy definovaný v Globálne nastavenia->Úlohy

Väzba na -  úloha môže byť jednoduchá bez väzby, alebo byť viazaná k:

  • Zákazník - sprístupní sa pole pre výber zákazníka. Detail previazaného zákazníka zobrazíte kliknutím na tlačidlo  Zobraziť viac 
  • Požiadavka - ak je modul Požiadavky zapnutý, sprístupní sa pole pre výber požiadavky. Detail previazanej požiadavky zobrazíte kliknutím na tlačidlo  Zobraziť viac . Úlohy vytvorené priamo z požiadavky sú automaticky viazané na požiadavku
  • Zákazka - ak je modul Zákazky zapnutý, sprístupní sa pole pre výber zákazky. Detail previazanej požiadavky zobrazíte kliknutím na tlačidlo  Zobraziť viac . Úlohy vytvorené priamo zo zákazky sú automaticky viazané na zákazku

Riešiteľ - riešiteľ alebo skupina riešiteľov zodpovedných za riešenie úlohy

Pomocní riešitelia - možnosť priradiť ďalších riešiteľov, ktorí o úlohe budú tiež notifikovaní

Termín od - dátum a čas začatia úlohy

Termín do - dátum a čas ukončenia úlohy

Celodenná úloha - prepnutím prepínača do polohy zapnutý  sa úloha zmení na celodennú a skryje sa pole Termín do

Popis - popis, alebo náplň úlohy

Nová úloha

Obrázok: Nová úloha

Notifikácie

V pravej hornej časti okna sa nachádzajú ikony pre nastavenie notifikácií k požiadavke:

 Povolená notifikácia - notifikáciu o úlohe dostanú všetci používatelia uvedení v poliach Riešiteľ a Pomocní riešitelia. Pokiaľ je v Globálne nastavenia->Notifikácie blokovaná notifikácia k požiadavkam, budú notifikované iba zákaznícke kontakty, používatelia CDESK nie. Kliknutím je možné jednorazovo zablokovať notifikáciu - ikona sa zmení na  a po uložení úlohy nebude odoslaná žiadna notifikácia.

 Upraviť prijímateľov notifikácie - po kliknutí sa zobrazí okno s vypísanými aktuálnymi príjemcami notifikácie. U automaticky pridaných príjemcov sa tiež zobrazuje dôvod. Príjemcov je možné pridávať aj manuálne - či už uvedením používateľského mena, e-mailovej adresy, alebo telefónneho čísla v medzinárodnom formáte (+421 pre Slovensko). Príjemcov notifikácií je možné aj odobrať kliknutím na  × . Príjemcov s uvedeným dôvodom riešiteľ, pomocný riešiteľpredchádzajúci riešiteľ, zadávateľ, alebo zodpovedná osoba, nie je možné odstrániť. Už odstránené kontakty je možné opätovne pridať kliknutím na  +  

 

Úlohu vytvoríte kliknutím na tlačidlo  Uložiť .

 

Práca s úlohou

Úlohu je možné si vyhľadať v zozname úloh, alebo v požiadavke či zákazke, ak je na ne vytvorená väzba, na záložke Úlohy. Dvojitým kliknutím na úlohu, alebo výberom  Editovať  z kontextového menu , otvoríte okno s formulárom ako pri vytváraní novej úlohy, doplnené o:

Stav - zvoľte z preddefinovaných, alebo používateľsky definovaných stavov úloh. Zoznam dostupných stavov je možné upraviť v Globálne nastavenia->Úlohy

 Pridať plnenie  - v prípade, ak je úloha viazaná na požiadavku, alebo zákazku, je možné k nej priamo pridať plnenie kliknutím na príslušné tlačidlo. Dostupné iba v prípade zapnutého modulu Plnenia

 Odstrániť  - kliknutím na tlačidlo úlohu zmažete. Pre možnosť odstránenia záznamu je potrebné mať nastavené príslušné oprávnenia

Práca s úlohou

Obrázok: Práca s úlohou