Evidencia zákaziek

 

Evidencia zákaziek sa nachádza v hlavnom menu pod položkou Zákazky. Pokiaľ sa Zákazky vo vašom menu nezobrazujú, pravdepodobne nemáte zapnutý modul Zákazky v časti Globálne nastavenia->Zákazky->Zákazky, alebo nemáte pridelené príslušné oprávnenia na používanie tohoto modulu v Oprávnenia a prístupy->Používatelia.

Zoznam zákaziek

Zoznam evidovaných zákaziek sa nachádza v Zákazky->Zoznam zákaziek. Hlavička okna informuje o počte zobrazených zákaziek z celkového množstva, ďalej obsahuje ovládacie prvky pre vytvorenie zákazkyvyhľadávanie s použitím pokročilého filtra a tlačidlom pre export do XLS. Nižšie nasleduje zoznam zákaziek radený od najnovšej po najstaršiu, so zobrazením detailov o zákazke.

Zákazky umožňujú pod sebou zoskupovať súvisiace požiadavky a úlohy. U zákaziek, ktoré obsahujú požiadavky, sa na začiatku riadku nachádza ikona  + , pomocou ktorej si rozbalíte zoznam priradených požiadaviek a úloh, pomocou  +  pri požiadavke, zase rozbalíte zoznam úloh k požiadavke.

Zákazky, ktoré sú rozpísané, sa automaticky ukladajú ako draft - tie sú v zozname radené ako prvé a odlíšené príznakom  DRAFT .

 

Vytvorenie zákazky

Pre vytvorenie zákazky slúži tlačidlo  +Pridať , v zozname zákaziek. Otvorí sa formulár pre novú účtovnú zákazku členený na Základné údaje a Objekty:

Základné údaje

Názov zákazky - uveďte vystihujúci názov, pod ktorým sa bude zákazka zobrazovať v zoznamoch

Kód zákazky - pokiaľ kód neuvediete, vygeneruje sa automaticky. Pokiaľ majú zákazky používať predvolený číselný formát, nastavte si ho v Globálne nastavenia->Zákazky->Zákazky

Zákazník - vyberte spoločnosť, na ktorú bude zákazka evidovaná. Kliknutím na tlačidlo  sa zobrazí zoznam spoločností v samostatnom okne, spolu s ďalšími údajmi. Ak nie je možné požadovanú spoločnosť nájsť, novú pridáte kliknutím na ikonu 

Zodpovedný operátor - vyberte používateľa zodpovedného za riešenie zákazky

Koordinátor za zákazníka - vyberte kontakt, s ktorým komunikujete priebeh zákazky na strane zákazníka. Ak nie je kontakt vytvorený, pridáte nový pomocou ikony 

Predpokladaný termín zahájenia - dátum a čas predpokladaného začatia realizácie zákazky

Termín zahájenia - dátum a čas reálneho začatia realizácie zákazky

Nová zákazka

Obrázok: Nová zákazka

Predpokladaný termín ukončenia - dátum a čas predpokladaného ukončenia realizácie zákazky

Termín ukončenia - dátum a čas reálneho ukončenia realizácie zákazky - na základe tohoto termínu následne dochádza k vyhodnoteniu, či bol termín dodržaný. V prípade prekročenia termínu systém odosiela notifikáciu zodpovednému operátorovi

Stav - vyberte stav zákazky. Zoznam dostupných stavov zákazky je možné upraviť v Globálne nastavenia->Zákazky->Zákazky

Etapa - vyberte etapu realizácie zákazky. Toto pole je možné zapnúť voliteľne v Globálne nastavenia->Zákazky->Zákazky, kde je zároveň možné aj upraviť zoznam etáp, ktoré sa majú ponúkať vo výbere

Tagy - vypíšte kľúčové slová vystihujúce vybranú zákazku. Tagy, ktoré doposiaľ neboli zadávané, sa vytvoria po uložení zákazky

Prílohy - možnosť pripojenia prílohy (napríklad skenu, dokumentu, fotografie). Súbor pripojíte jeho potiahnutím myšou na toto pole, alebo kliknutím naň vyberiete súbor z disku. Je možné pridať aj viac príloh. Zoznam pripojených súborov sa zobrazí pod týmto poľom

Voliteľné vlastnosti

Ak sú preddefinované voliteľné vlastnosti v Globálne nastavenia->Zákazky->Zákazky, umožňujú rozšíriť zákazku o ďalšie informácie. Viac informácií o definícii voliteľných vlastností nájdete v článku Všeobecné funkcie->Voliteľné vlastnosti.

Nová zákazka

Obrázok: Nová zákazka

Objekty

Záložka sa zobrazuje ak je v Globálne nastavenia->Zákazky->Zákazky zapnutá možnosť Výber objektov. Aby bolo možné vyberať z objektov, je najskôr potrebné pre zákazníka definovať aspoň jednu skupinu z kategórií Zariadenia, Katalóg prevádzkovaných služieb alebo Všeobecná kategória v CMDB. Ak má zákazník objekty definované, k zákazke sa pridávajú kliknutím na  +Pridať položku . Otvorí sa okno pre výber objektov podľa hlavnej skupiny a CI type. Vypíšu sa objekty, ktoré sa v danej kategórii nachádzajú. Zaškrtnutím vybraných objektov a kliknutím na  Pridať , ich priradíte k zákazke.

 

Zákazku vytvoríte kliknutím na  Uložiť .

Pokiaľ ste zákazke na začiatku priradili názov, všetky zmeny sa priebežne ukladajú na pozadí, napriek tomu, že ste zákazku ešte neuložili. Ak vašu prácu pri zadávaní zákazky niečo preruší, môžete editáciou draftu pokračovať tam, kde ste prestali. Rozpracovanú zákazku nájdete v zozname zákaziek označenú žltou farbou. Priebežné zmeny v zákazke sa ukladajú len v drafte, pred prvým uložením zákazky. Všetky zmeny vykonané po uložení zákazky, je potrebné potvrdiť uložením zákazky.

 

Práca so zákazkou

Po uložení zákazky sa zobrazia ďalšie záložky pre prácu so zákazkou, ktorých zoznam sa môže líšiť v závislosti od zapnutých modulov v Globálne nastavenia:

Plán

Vďaka plánovaniu zákazky si viete dopredu vypočítať orientačné náklady. Naplánujte predpokladané náklady na ľudské zdroje (Interný plán), predpokladané výdaje na služby od dodávateľov (Externý plán), či Iné plánované položky. Viac o plánovaní nájdete popísané v samostatnom článku Plánovanie nákladov.

Plánovanie nákladov na zákazke

Obrázok: Plánovanie nákladov na zákazke

Ponuky

Zobrazuje zoznam ponúk viazaných k zákazke, pokiaľ je zapnutý modul Ponuky v Globálne nastavenia->Ponuky. Novú ponuku pridáte tlačidlom  + . Popis práce s ponukami je bližšie popísaná v článku Ponuky.

Náklady

V nákladoch sa priebežne počítajú reálne náklady na prácu podľa pracovných pozícií, náklady na použitý materiál, a ďalšie náklady podľa prijatých účtovných dokladov. Viac o nákladoch nájdete popísané v samostatnom článku Evidencia reálnych nákladov.

Náklady na zákazke

Obrázok: Náklady na zákazke

Plnenia

Zoznam všetkých plnení k zákazke, alebo požiadavkám priradených zákazke. Na základe súčtu hodín, sa podľa pracovnej pozície riešiteľov počítajú reálne náklady na prácu. U plnení, pri ktorých nebola zvolená účtovná položka, budete upozornení ikonou  - tieto plnenia nebudú účtované. Pomocou kontextového menu  môžete existujúce plnenie  Editovať Vytvoriť kópiu , alebo k nemu  Pridať interné plnenie  pre záznam reálneho rozsahu plnenia.

Nové plnenie k zákazke pridáte kliknutím na tlačidlo  + . Otvorí sa formulár pre zadávanie plnenia, ktorého náležitosti sú bližšie popísané v článku Plnenia.

Plnenia na zákazke

Obrázok: Plnenia na zákazke

Záložka Plnenia sa zobrazuje iba v prípade, ak máte zapnutý modul Plnenia v Globálne nastavenia->Plnenia, a zároveň nastavené oprávnenia pre prácu s týmto modulom v Používatelia a skupiny->Používatelia.

Účtovanie

V tejto časti nájdete súhrnné súčty položiek rozdelené na účtovanie práce a paušálov, dopravy a použitého materiálu, ktoré môžu byť zákazníkovi účtované, či priamo z CDESK aj fakturované. Účtovaniu je venovaný samostatný článok Účtovanie.

Účtovanie na zákazke

Obrázok: Účtovanie na zákazke

Archív faktúr

Tu sa nachádza zoznam všetkých faktúr, ktoré boli zákazníkovi v rámci zákazky v CDESK vystavené.

Požiadavky

Zoznam požiadaviek evidovaných k zákazke. Ak si prajete zrušiť väzbu požiadavky na zákazku, v riadku zákazky vyberte z kontextového menu   Odpojiť od zákazky . Pomocou voľby  Editovať , požiadavku otvoríte pre úpravu.

Pre pridanie novej požiadavky viazanej na zákazku kliknite na ikonu  + . Náležitosti požiadavky nájdete popísané v článku Vytvorenie novej požiadavky a v článku Práca s požiadavkou.

Požiadavky k zákazke

Obrázok: Požiadavky k zákazke

Záložka Požiadavky sa zobrazuje iba v prípade, ak máte zapnutý modul Požiadavky v Globálne nastavenia->Požiadavky->Požiadavky, a zároveň nastavené oprávnenia pre prácu s týmto modulom v Používatelia a skupiny->Používatelia.

Úlohy

Zoznam úloh, ktoré treba počas realizácie zákazky vykonať. Pomocou kontextového menu  v riadku s úlohou môžete jednotlivé úlohy  Editovať , alebo  Zmazať .

Pre pridanie novej úlohy použite tlačidlo  + . Viac o práci s úlohami sa dočítate v článku Úlohy.

Úlohy k zákazke

Obrázok: Úlohy k zákazke

Záložka Úlohy sa zobrazuje iba v prípade, ak máte zapnutý modul Úlohy v Globálne nastavenia->Úlohy, a zároveň nastavené oprávnenia pre prácu s týmto modulom v Používatelia a skupiny->Používatelia.

História

V tejto časti sú zaznamenávané všetky zmeny na zákazke - kedy a kým boli vykonané.

 

 

Pre zachovanie zmien vykonaných na záložkách Základné údaje, Objekty a Plán, je potrebné zákazku  Uložiť , zvyšné zmeny sa v systéme CDESK ukladajú ako samostatné záznamy s väzbou na zákazku.