Plánovanie nákladov

 

Plánovanie nákladov je súčasťou zákazkového modulu, prístupné zo zákazky v samostatnej záložke Plán.

 

Interný plán

V internom pláne plánujete náklady na ľudské zdroje. Prv ako začnete s plánovaním, uistite sa, že máte v CDESK zadané pracovné pozície v Globálne nastavenia->Pracovné pozície->Definovanie pracovných pozícií, a že k týmto pracovným pozíciám máte nastavené náklady v Globálne nastavenia->Pracovné pozície->Definovanie nákladov pre pracovné pozície.

Plánovanie interných nákladov na zákazke

Obrázok: Plánovanie interných nákladov na zákazke

Kliknutím na tlačidlo  +Pridať , pridáte prázdny riadok. V ňom vyberte pracovnú pozíciu zo zoznamu, a uveďte celkový predpokladaný čas práce za danú pozíciu (v človekohodinách - napríklad: ak počítate s troma technikmi, z ktorých sa každý bude na realizácii zákazky podieľať po 3 hodiny, zapíšte 9 hodín). Podľa zadaných hodín a definovaných nákladov na pracovnú pozíciu, CDESK vypočíta Fakturačnú sadzbu (predpokladaná suma fakturovaná zákazníkovi) a Nákladovú sadzbu (koľko bude práca stáť vás). Týmto spôsobom pridajte všetky relevantné pozície, ktoré sa na realizácii zákazky budú podieľať - každú pracovnú pozíciu je možné uviesť iba raz.

Pokiaľ potrebujete niektorú z pracovných pozícií z plánu odstrániť, kliknite na tlačidlo .

Pod tabuľkou nájdete celkový súhrn človekohodín, fakturačnej a nákladovej sadzby.

Pre uloženie plánu, uložte zákazku kliknutím na  Uložiť .

 

Externý plán

Slúži na plánovanie nákladov za využitie služieb tretích strán - subdodávateľov. Nový záznam do externého plánu pridáte tlačidlom  +Pridať . Vyberte dodávateľa služieb zo zoznamu - ak sa v ňom nenachádza, preverte či má hľadaná spoločnosť nastavenú kategóriu Dodávateľ alebo vytvorte novú v Adresár->Spoločnosti. Ďalej uveďte popis služieb a predpokladané náklady, prípadne tiež obdobie využívania služieb tohto dodávateľa.

Plánovanie externých nákladov na zákazke

Obrázok: Plánovanie externých nákladov na zákazke

K externému plánu je tiež možné evidovať aj náklady podľa objednávky a náklady skutočné:

  • Náklady objednávka - v kontextovom menu  vyberte možnosť  Vystaviť objednávku . Otvorí sa formulár pre novú vystavenú objednávku a zadávanie položiek objednávky. Práca s formulárom objednávky je popísaná v článku Evidencia objednávok
  • Náklady skutočné - v kontextovom menu  vyberte možnosť  Prijať faktúru . Otvorí sa formulár pre novú prijatú faktúru. Pridávanie prijatých faktúr je bližšie popísané v článku Evidencia bločkov a faktúr

Pre uloženie plánu, uložte zákazku kliknutím na  Uložiť .

 

Iné plánované položky

V tejto časti plánovania môžete voľne pridávať položky ako materiál, doprava, služba... Kliknutím na  +Pridať  sa otvorí jednoduchý formulár pre zadanie názvu položky, výber typu, uvedenie mernej jednotky, jednotkovej ceny a sadzby DPH. Celková cena a cena s DPH sa vypočítajú automaticky. Kliknutím na  Pridať , pridáte položku k plánu.

Plánovanie iných položiek na zákazke

Obrázok: Plánovanie iných položiek na zákazke

Pre uloženie plánu, uložte zákazku kliknutím na  Uložiť .