História verzií

Skrátený prehľad zmien a vylepšení CDESKu

CDESK 3.0.183 - aktuálna verzia

17.9.2020

 • Fakturácia 
  • Skladová výdajka sa bude fakturovať spoločne s plnením. Tiež je možné povoliť, aby sa výdajka fakturovala aj keď má nastavenú nulovú cenu. 
  • Pridanie QR kódu na faktúru, ktorý slúži na platbu. 
 • Zákazky 
  • Možnosť archivovať účtovné položky. Archivovanú položku nie je možné fakturovať a ani vyberať v plneniach. Neodfaktúrované plnenia v archivovanej účt. položke sa pri ďalšej fakturácii zobrazia. 
 • Plnenia
  • V zozname plnení sa zobrazuje aj typ a oblasť služby naviazanej požiadavky. 
 • Kalendár
  • Zadanie šablón sviatkov, ktoré sa použijú aj v SLA a SLO. 
 • Znalostná báza
  • Nový modul v CDESKu na evidenciu a zdieľanie poznatkov medzi určenými osobami.  
 • Plánovaná práca
  • Pri ukladaní nového záznamu je možné založiť do oznamov informáciu o plánovanej práci.

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.183 >

 

CDESK 3.0.182

21.7.2020

 • Fakturácia 
  • Pridaná možnosť vkladania vlastných príloh k faktúram. 
 • Požiadavky 
  • Úprava kritérií pre zaradenie požiadaviek do skupiny Moje čakajúce na odozvu pri prioritnom zobrazení. 
  • Pri zaznamenávaní poslednej zmeny na požiadavke sa teraz počíta aj pridávanie diskusií. Tento dátum sa zobrazuje aj v zozname požiadaviek pod stĺpcom Zmenené.  
  • Do pokročilého filtra pre filtrovanie záznamov podľa riešiteľskej skupiny bola pridaná funkcia "obsahuje." Tá sprístupni pole pre zadanie voľného textu. 
 • Plnenia 
  • Ak má plnenie ako účtovnú položku hodinovú sadzbu, ktorá je priradená k paušálu, v zozname plnení sa v stĺpci Účtovná položka bude okrem názvu účtovnej položky zobrazovať aj paušál, ku ktorému je položka priradená. To platí aj o zoznamoch plnení na  zákazkách, požiadavkách a aj úlohách. 
 • Spracovanie správ
  • Do pravidla na spracovanie správy ako novej alebo internej požiadavky bolo zaradené pole pre výber zákazky na zvoleného zákazníka.
 • Notifikácie k ponukám 
  • Nová funkcia aby zákaznícky kontakt dostával kópie ponúk na zákazníka, ktorý je jemu priradený. Funkciu možno vypnúť / zapnúť v Globálnych nastaveniach. 
 • Konfiguračná databáza CMDB
  • Automatická tvorba miesta pri zadávaní novej spoločnosti.  
  • Možnosť hromadne editovať doplnkové vlastnosti nad objektami v konfiguračnej databáze. 
 • Plánovaná práca
  • V Globálnych nastaveniach pribudlo nastavenie, či výber šablóny notifikácie bude na zázname plánovanej práce povinný alebo nepovinný. 
 • Všeobecné funkcie
  • Zavedenie avatarov (piktogramy ku kontám) v CDESKu. Možnosť vybrať si z preddefinovaných avatarov, alebo nahrať vlastnú fotku. Používa sa najmä v notifikáciách k diskusiám.  

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.182 >

 

CDESK 3.0.181

22.6.2020

 • Zákazky 
  • XLS report prílohy k faktúre z náhľadu fakturácie.
  • Editácia vystavenej faktúry, vrátane položiek na faktúre.
 • Požiadavky 
  • Možnosť nastaviť, aby sa pole Želaný termín zobrazovalo iba pre vybrané typy požiadaviek. 
  • Náhľad diskusie požiadavky sa zákazníkovi zobrazuje podľa nastavení jeho e-mailovej notifikácie, ktorá je odlišná od operátorskej notifikácie. 
  • Nastavenie pre posunutia Termínu splnenia, ak ukončená požiadavka bola uvedená do riešenia po pridaní diskusného príspevku.
 • Notifikácie k požiadavkám
  • V rámci zákazníckych notifikácií pribudla nová premenná, ktorá zobrazí celú históriu diskusie na požiadavke, aj s úvodným zadaním (zatiaľ v čistom texte).
 • Plnenia
  • Možnosť vytvoriť fakturačné plnenie z viacerých interných plnení priamo na požiadavke.
  • Pre interné plnenia je možné zapnúť pole Ostatný čas.
 • Úlohy 
  • Možnosť filtrovať položky v zozname podľa toho, či úloha obsahuje / neobsahuje miesto.
 • Ponuky 
  • Do formulára ponúk pribudla záložka História, ktorá informuje o založení a vykonaných zmenách nad záznamom.
  • Pre jednotlivé položky na ponuky je možné v Globálnych nastaveniach definovať vlastné jednotky a aj poradie, v akom sa budú ponúkať. Jednotlivé jednotky sa tiež dajú vypínať, aby sa v položkách na ponukách nemohli vyberať. 

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.181 >

 

CDESK 3.0.179

11.5.2020

 • Adresár
  • Záložka História bola rozdelená na dve časti:
   • Spoločnosť – obsahuje všetky zmeny na zázname o spoločnosti
   • Požiadavky – obsahuje zoznam požiadaviek, ktoré boli vytvorené na danú spoločnosť.
 • Požiadavky 
  • Nové tlačidlo na rýchle ukončenie požiadavky. 
  • V profile používateľa CDESKu je možné nastaviť meno odosielateľa pre diskusiu so zákazníkom. 
  • Prílohy z diskusie so zákazníkom sa môžu zobrazovať vo formulári požiadavky medzi ostatnými prílohami. Túto funkciu je možné vypnúť / zapnúť v Globálnych nastaveniach. 
  • Pri vytváraní požiadavky, ak spoločnosť (zákazník) má v CDESKu evidovanú práve jednu zákazku, táto zákazka sa prednastaví do požiadavky. Zákazka musí byť v inom stave než zamietnutá, ukončená. Túto funkciu je možné vypnúť / zapnúť v Globálnych nastaveniach.
 • Plnenia
  • Nové tlačidlo pre vkladanie názvu a popisu požiadavky alebo pracovného príkazu do plnení. 
 • Ponuky 
  • Zákazník nemôže odvolať akceptáciu položky na ponuke. 

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.179 >

 

CDESK 3.0.177

31.3.2020

 • Zákazky a fakturácia 
  • Zlepšená fakturácia - plnenia je možné vyfakturovať priamo v CDESKu.
  • Doplnená fakturácia paušálov s predplatenými hodinami. 
  • Pridaná voľba manuálnej fakturácie paušálu. 
  • Nový export k náhľadu faktúry, plnení faktúry a sumáru podľa požiadaviek.
  • Nová možnosť výberu na akých typoch plnení sa má účtovná položka ponúkať : všetky /  nereklamačné / reklamačné. Funkcia je dostupná ak sú v globálnych nastaveniach zapnuté reklamačné plnenia.
 • Požiadavky 
  • V stave Testovanie zákazníkom pribudli  tlačidlá pre vyhodnotenie testovania. 
  • Pri hodnotení testovania požiadavky zákazníkom je možné vložiť poznámku k testovaniu. 
  • Zmena stavu požiadavky do stavu Objednané po akceptácii, alebo čiastočnej akceptácii ponuky na požiadavke. Ak je ponuka zamietnutá, požiadavka sa prepne do stavu Priradené.
  • Zmena stavu požiadavky do stavu Ponuka po zaslaní ponuky zákazníkovi na akceptáciu. 
  • V module Šablóny požiadaviek bolo doplnené tlačidlo pre export do XLS.
  • V stave požiadavky Čakanie na 3. stranu je povinné zadávať časy od – do, ak je pre tento stav zapnutý výber dodávateľa.
  • Možnosť vytvoriť novú požiadavku z kontextového menu prílohy na požiadavke. 
  • Nastavenie aby sa VIP Servis uplatnil iba pri vybraných typoch požiadaviek a oblastí služieb.
  • Možnosť z požiadavky založiť plánovanú prácu, ktorá sa následne zobrazuje v kalendári všetkým oprávneným používateľom, nie len zodpovedným riešiteľom.
  • Na záložke Súvisiace požiadavky pribudla možnosť pridania požiadavky prostredníctvom katalógu požiadaviek.
  • V notifikáciách k požiadavkám možno nastaviť ako príjemcu aj rolu Priradený operátor.
  • Na požiadavke možno zobraziť detail priradenej spoločnosti.  
 • Pre požiadavky a pracovné príkazy – nové Servisné interaktívne formuláre 
  • Z pripojeného CI objektu na požiadavke a pracovného príkazu je možné generovať interaktívne servisné protokoly. Slúžia na záznam servisných prác vo vami žiadanej forme (vypĺňanie predpísaných políčok, zaškrtávanie určitých možností a podobne).  
  • Interaktívne servisné protokoly je možné exportovať vo formáte PDF alebo archivovať k danej servisnej požiadavke / pracovnému príkazu v CDESKu.
  • Veľmi dobre fungujú responzívne aj na mobilných telefónoch/tabletoch.
 • Pracovné príkazy 
  • V stave pracovného príkazu Čakanie na dodávateľa je povinné zadávať časy od – do, ak je pre tento stav zapnutý výber dodávateľa.
 • Plnenia 
  • Na požiadavke v záložke Plnenia sa zobrazuje sumár akceptovaných hodín, odpracovaných (ak sú zapnute interné plnenia) a fakturovaných hodín z ponuky na požiadavke.
  • Nová možnosť vytvárať fakturačné plnenia z interných plnení zo zoznamov na záložkách modulov, ku ktorým sú interné plnenia priradené. 
  • Nové filtrovanie podľa toho, či fakturačné plnenia má / nemá väzbu na interné plnenie.
  • Nové filtrovanie plnenia podľa stavu požiadavky a fakturačného dátumu na požiadavke.
  • Nová možnosť voľby, ktoré plnenia sa automaticky budú zahŕňať do fakturácie.
   • Podľa stavu požiadavky sú na výber tieto možnosti: 
    • všetky
    • z ukončených požiadaviek
    • z ukončených akceptovaných požiadaviek
    • z požiadaviek ukončených bez akceptácie
   • Podľa dátumu sú na výber tieto možnosti:
    • dátum vytvorenie plnenia
    • fakturačný dátum v požiadavke
  • Nová funkcia automatického vytvárania reklamačného plnenia pre vybraný typ požiadavky.
  • Nová možnosť ponúkať pre reklamačné plnenia odlišné účtovné položky.
  • Pridaná možnosť povinnej voľby účtovnej položky.
  • Pri účtovnej položke typu paušál sa zohľadňuje dátum plnenia voči dátumu platnosti paušálu.
 • Spracovanie správ
  • V pravidle pre spracovanie správ už možno definovať tagy pre požiadavku vytvorenú z tohto pravidla.
 • Kalendár
  • V novom kalendári pribudla funkcia automatického vytvárania úloh pri Drag&Drop požiadaviek v kalendári.
  • Pribudlo zobrazenie plánovanej prace, ktorá sa zobrazuje všetkým oprávneným používateľom, nielen zodpovedným riešiteľom.
 • Ponuky
  • Doplnené zobrazovanie sumárov pre množstvá z položiek na ponuke rozlíšených podľa jednotiek.
 • Reporty
  • Nový report - Kontrola rozpočtu požiadaviek. 
  • Doplnený report - Záznamy o dostupnosti služieb za vybrané obdobie.
  • Nový report - Štatistika zadaných a akceptovaných ukončených požiadaviek (vrátane ukončených bez akceptácie).
 • Konfiguračná databáza CMDB
  • Predvolený filter a rozloženie stĺpcov v zozname CI je už zvlášť pre riešiteľov a zvlášť pre ostatných používateľov. 
  • Hromadná editácia konfiguračných objektov – pribudla možnosť editácie doplnkových vlastností. 
 • Všeobecné funkcie
  • Ak používate nepodporovaný webový prehliadač, po prihlásení na to budete upozornení.

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.177 >

 

CDESK 3.0.175

28.2.2020

 • Zákazky 
  • Možnosť pridávať neúčtovanú prácu ako účtovnú položku. K tejto položke sa nenastavuje cena, slúži len na evidenciu.
 • Požiadavky 
  • Nová funkcia Váha požiadavky.
  • Filtrovanie v zozname požiadaviek podľa váhy požiadavky.
  • Hromadná editácia požiadaviek priamo v zozname.
  • V zozname požiadaviek ostáva zapamätaný naposledy zadaný filter a aj vyhľadávanie.
 • Notifikácie k požiadavkám
  • Možnosť vytvoriť vlastnú šablónu k mailovým notifikáciám z diskusných príspevkov.
 • Pracovné príkazy 
  • Nový filter Na riešenie. Filter ponúka tieto možnosti: 
   • Moje na riešenie 
   • Na riešenie tímom
 • Notifikácie k pracovným príkazom 
  • Možnosť nastaviť, aby notifikácie ohľadom pracovných príkazov dostávali aj používatelia vyplnení v poliach Kto žiada a Pre koho žiada.
 • Plnenia 
  • Nastavenia podmienok pre fakturáciu plnení.
  • Nové nastavenie zjednodušeného zadávania časov..
  • V zozname plnení na požiadavke pribudli sumarizačné súčty hodín z interných plnení, fakturačných plnení a hodín, ktoré boli akceptované zákazníkom z ponúk
 • Úlohy 
  • Možnosť filtrovať záznamy podľa poľa Pomocný riešiteľ.
 • Ponuky 
  • Nastavenie spôsobu akceptácie 
   • 1 úrovňová akceptácia 
   • 2 úrovňová akceptácia 
  • Zavedenie stavov ponúk 
   • V príprave 
   • Na verifikáciu 
   • Na schválenie 
   • Čiastočne schválená a zamietnutá
   • Schválená 
   • Zamietnutá
   • Vybavená 
   • Zrušená
  • Vytváranie požiadaviek a úloh z ponuky.
  • Možnosť kopírovať ponuky na iných zákazníkov.
  • Notifikácie o vytvorení novej ponuky a zmenách na ponuke.
  • Pri zmene riešiteľa sa na ponuke zobrazí číselník s výberom správy pre nového riešiteľa. Funkcia je voliteľná.
  • Možnosť exportovať ponuku do PDF.
 • Konfiguračná databáza CMDB 
  • Pri reporte nad zmenou CI sa zohľadňuje viditeľnosť záznamov podľa viditeľnosti zákazníka.
  • Možnosť definovať predvolený filter a zoznam stĺpcov pre CI List. Nastavuje sa zvlášť pre administrátor / operátor / riešiteľ a ostatné kontá. Nastavuje sa v Globálne nastavenia -> CMDB, sekcia Východzie nastavenia zoznamu CI.
 • In-app notifikácie (zvonček vpravo hore) 
  • Obsahujú aj správu pre nového riešiteľa z požiadavky.

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.175 >

 

CDESK 3.0.172

27.1.2020

 • Adresár  
  • Doplnené nové vlastnosti pre zákaznícke konto : Kontakt pre upomienky a Kontakt pre odosielanie faktúr
 • Požiadavky 
  • Možnosť prepájania súvisiacich požiadaviek
  • Určenie priority podľa urgencie a dopadu. Urgenciu a dopad je možné definovať pre každý typ požiadavky zvlášť 
  • Možnosť filtrovať záznamy v zozname požiadaviek podľa toho či obsahujú / neobsahujú úlohu 
  • Posielanie notifikácií k hodnoteniu požiadavky
  • Nastavenie, či pri prepnutí požiadavky do stavu Čaká na 3. stranu sa na požiadavke dá vybrať dodávateľ 
  • Automatické prepnutie zo stavu Priradené do stavu V riešení po pridaní diskusného príspevku so zákazníkom alebo pridaní plnenia 
  • Automatické prepnutie zo stavu Čakanie na zákazníka do stavu V riešení po pridaní diskusného príspevku od zákazníka 
  • Predikcia pravidelných požiadaviek do budúcnosti 
  • Pri zapnutej funkcii Obmedziť výber riešiteľa podľa riešiteľskej skupiny sa v poli riešiteľ ponúka voľba Moje riešiteľské skupiny 
  • Pripojenie e-mailovej adresy ku kontu pri filtrovaní v zozname požiadaviek – pri filtrovaní podľa používateľov sa zobrazia aj tie požiadavky, na ktorých nie je uvedené meno daného používateľa ale pochádzajú z modulu Spracovanie správ 
  • Pripomínanie termínov k požiadavkám a pracovným príkazom pred / po termíne v nastavených intervaloch
  • Úprava filtrov v zozname požiadaviek pri zapnutej funkcii Obmedziť výber riešiteľa podľa riešiteľskej skupiny
   • Sprístupní sa možnosť filtrovať podľa riešiteľskej skupiny
   • Pri filtrovaní podľa riešiteľa sa zobrazujú iba používatelia registrovaný ako riešiteľ alebo operátor
  • Úpravy v nastaveniach notifikácii pri zapnutej funkcii Obmedziť výber riešiteľa podľa riešiteľskej skupiny
 • Diskusia k požiadavkám 
  • Možnosť zobrazenia náhľadu mailovej notifikácie k diskusii pred jej odoslaním 
 • Šablóny požiadaviek 
  • Pri zapnutej funkcii Obmedziť výber riešiteľa podľa riešiteľskej skupiny v reporte, ktorý sa nachádza v šablónach požiadaviek pribudli stĺpce : 
   • Riešiteľská skupina pre Zákaznícke konto Easyclick
   • Riešiteľská skupina pre Operátorov 
 • Požiadavky a pracovné príkazy 
  • Oprávnenie pre sprístupnenie / skrytie internej poznámky používateľom, ktorí nie sú riešiteľmi záznamu
 • Pracovné príkazy 
  • Možnosť počítania času otvorenia pracovného príkazu 
 • Plnenia 
  • Interné plnenia už nemajú povinnú väzbu na fakturačné plnenia – môžu byť zadané na nezávisle od fakturačných, čím sa zjednodušujú zápisy pre práce, ktoré sa nemajú účtovať 
 • Spracovanie správ 
  • Príloha z prijatého mailu sa presunie aj do vytvoreného záznamu, napr. do požiadavky
 • Konfiguračná databáza CMDB 
  • Zmena farby v zozname konfiguračných objektov podľa dátumového poľa 
  • Nová funkcia Obmedzené filtrovanie nad zoznamom CI. Umožňuje vypnúť vyhľadávanie podľa hlavnej skupiny a typu
  • Nová funkcia Vyhľadávania v cudzích záznamoch. Používateľovi je možné sprístupniť objekty, ktoré patria iným používateľom na základe vyhľadania a následnej presnej zhody určitej vlastnosti, napríklad sériového čísla.
  • V rozšírenom filtri sa v zozname stĺpcov ponúkajú iba tie vlastnosti, ktoré prináležia vybranému CI typu
 • Reporty 
  • Možnosť nastaviť oprávnenia  pre reporty nad Konfiguračnou databázou CMDB
  • Do reportov nastavení zo šablón požiadaviek je možné pridať stĺpce  
   • Riešiteľská skupina pre Zákaznícke konto v Easyclick
   • Riešiteľská skupina pre operátorov
 • Možnosť je dostupná iba pri zapnutí funkcie Obmedziť výber riešiteľa podľa riešiteľskej skupiny

 • Používatelia a skupiny 
  • VIP servis - možnosť klasifikovať používateľa ako VIP používateľa, ktorý môže mať vyššiu prioritu pri riešení požiadaviek 
 • Všeobecné funkcie  
  • Nové menu - nový vzhľad a ovládanie menu zapnuteľné v Beta funkciách. Možnosť voľby obľúbených položiek. Tie si nastavuje každý používateľ vlastné
  • Voľba formátu dátumu a času v profile operátora. Podpora medzinárodného formátu dátumu a času

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.172 >

 

CDESK 3.0.167

4.11.2019

 • Požiadavky
  • Voľba jednotne nastaviť riešiteľa v oblasti služby pre zákaznícke konto/Easyclick a Operátor/Riešiteľ 
  • Možnosť tlačiť požiadavku v rozsahu základných informácií
  • Zmena poradia stavov pri nastavovaní stavu v požiadavke 
  • Zmenené prioritné zobrazenie požiadaviek a pracovných príkazov v zozname
  • Obrázok vložený do popisu požiadavky sa pridá aj ako príloha v požiadavke
 • Notifikácie k požiadavkám
  • Mailovú notifikáciu o vytvorení novej požiadavky zo správy na spracovanie dostanú všetci príjemcovia uvedení v poliach Komu a aj Kópia. Tieto adresy budú tiež automaticky vkladané medzi príjemcov diskusných príspevkov
 • Notifikácie k pracovným príkazom
  • Nové rozhranie pre nastavenie notifikácii. Príjemcov môžete určovať podľa vlastných potrieb
 • Plnenia 
  • Nová funkcia automatického predvypĺňania miesta v plnení v prípade že plnenie má väzbu na úlohu/požiadavku s vyplneným miestom 
 • Konfiguračná databáza CMDB
  • Voliteľné pomenovanie položiek v menu pod modulom CMDB 
  • CI List (zoznam konfiguračných položiek) bol rozšírený o tieto stĺpce : 
   • Vytvorené - dátum a čas vytvorenia CI
   • Vytvoril - používateľ, ktorý CI vytvoril
   • Zmenené - dátum a čas poslednej zmeny na CI 
   • Zmenil -  používateľ, ktorý CI naposledy zmenil 
 • Voliteľné vlastnosti 
  • Nová základná vlastnosť - textové pole s formátovaním
 • Notifikácie k plánovanej práci 
  • Pridaná notifikácia o plánovanej práci vo zvolených termínoch, vrátane zákazníckej notifikácie
 • Reporting 
  • Reporting o zmene hodnôt CI objektov za zvolené obdobie
 • Notifikácie 
  • Možnosť nastaviť mailovú doménu odosielateľa pri resete hesla a notifikácií pre zastupovanie a schvaľovanie. Pri všetkých troch možnostiach je tiež možné nastaviť meno odosielateľa
 • Notifikácie zo zastupovania 
  • Nový vzhľad 
 • In-app notifikácie 
  • Možnosť naraz vyčistiť všetky notifikácie 
 • Všeobecné funkcie 
  • Prístup k položkám v zozname cez jednoklik na názov. Funkcia sa nachádza v moduloch : Adresár, Zákazky, Požiadavky, Úlohy, Cenníky, Konfiguračná databáza CMDB, DMS, Používatelia a skupiny. Postupne bude doplnená na ďalšie miesta. 
 • Licencie 
  • Nastavenie licencie do používateľského konta. Ide o prvý krok k nasadzovaniu licenčnej politiky. V budúcnosti budete vyzvaní, aby ste všetkým vašim používateľom nastavili licenciu.

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.167 >

 

CDESK 3.0.166

7.10.2019

 • Scoreboard 
  • Nový modul v CDESKu. Umožňuje zobraziť ucelený prehľad počtu záznamov požiadaviek a pracovných príkazov podľa preferencií vašej spoločnosti
 • Adresár 
  • Do importu spoločností pribudla voľba inej ako Globálnej SLA
 • Nástenka 
  • Možnosť hromadného mazania príspevkov
 • Požiadavky a pracovné príkazy 
  • Pri vytváraní bežných požiadaviek a súčasne požiadaviek z katalógu možnosť určiť, ktorý typ záznamov môže používateľ vytvárať 
  • Doplnená možnosť výberu riešiteľa v závislosti od vybratej riešiteľskej skupiny
  • U pravidelných požiadaviek pribudla možnosť generovať požiadavku v predstihu
  • Rozšírená funkcionalita filtra v požiadavkách. Vo filtroch, v ktorých vystupuje čas je možné vybrať časovú jednotku: minúty, hodiny, dni. 
  • Nová voľba, či bude možné editovať požiadavku pred pridelením riešiteľovi
  • Možnosť nastaviť, či dodatočnou zmenou priority požiadavky sa majú prepočítať termíny
 • Plnenia 
  • Zoskupovanie po požiadavkách v zozname plnení zobrazuje aj úlohy 
 • Úlohy 
  • V oprávneniach pre úlohy pridaná možnosť vytvárať úlohy do minulosti
 • Kalendár
  • Pridané kalendárne týždne a nový dvojtýždňový pohľad 
  • Zobrazenie záznamov požiadaviek v kalendári aj pomocným riešiteľom 
 • Konfiguračná databáza CMDB 
  • Možnosť hromadnej úpravy všeobecných vlastností CI záznamov 
 • Plánovaná práca 
  • Nový modul v CDESKu. Evidencia a notifikácia plánovaných prác a odstávok. 
 • Schvaľovanie 
  • Voľba pre vloženie dôvodu schválenia/zamietnutia do popisu požiadavky
  • Nový vzhľad mailovej notifikácie
 • Mobilná aplikácia 
  • Možnosť výberu miesta v úlohe 

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.166 >

 

CDESK 3.0.164

5.8.2019

 • Adresár - Import spoločností z podporovaných formátov XLS, XLSX, CSV. 
 • Požiadavky - Zoznam požiadaviek obsahuje nové stĺpce pre zobrazenie, filtre aj export. 
 • Požiadavky - Predvolený pohlaď používateľa v zozname požiadaviek. Je možné navoliť východzí filter a zoznam stĺpcov. 
 • Požiadavky - Pribudol nový stav - Pozastavené. Pri uvedení požiadavky do tohto stavu sa nepočíta SLA.
 • Pracovné príkazy - Možnosť nastavenia poradia vykonávania pracovných príkazov - paralelno-sériové.
 • Pracovné príkazy - Možnosť posúvania termínov v čase keď sa nepočíta čas do splnenia napríklad pre stavy čakanie na zákazníka, čakanie na schválenie.  
 • Konfiguračná databáza CMDB - Rozšírenie základných informácii CI o stav konfiguračnej položky s voliteľným číselníkov stavov pre jednotlivé CI Types.   
 • Konfiguračná databáza CMDB - Pridanie nového nastavenia do CI Type - Unikátny názov v rámci CI Typu.
 • Konfiguračná databáza CMDB - Funkcia automatického generovania názvu CI bola rozšírená o generovanie podľa vzoru (prefix + automatické číslovanie). 
 • Konfiguračná databáza CMDB - Možnosť voľby či sa zoznam CI má načítavať automaticky alebo až po výbere Hlavnej skupiny a Typu. Nastavenie zrýchli načítavanie zoznamu CI pri veľkom počte položiek. 
 • Notifikácie - Upravený vzhľad odosielaných emailov z CDESK. 
 • Notifikácie SLA - Možnosť nastaviť odoslanie notifikácie nielen pre vypršaný termín ale aj vo zvolený čas pred vypršaním termínu.
 • Schvaľovanie - Oprávnenia pre prístup ku schvaľovacím procesom (moje / cudzie).  
 • Zastupovanie - Rozšírenie funkcionality zastupovania s možnosťou centrálneho nastavenia.  
 • Schvaľovanie - Dôvod schválenia resp. zamietnutia je možné vpísať do popisu požiadavky. 
 • Mobilná aplikácia - Pribudla podpora pre viditeľnosť polí zloženej vlastnosti v závislosti od vybranej položky. 

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.164 >

 

CDESK 3.0.163

1.7.2019

 • Požiadavky - Možnosť určiť, ku ktorému typu požiadavky sa budú vytvárať pracovne príkazy. 
 • Pracovné príkazy - Nový stav pracovného príkazu : Zrušený 
 • Pracovné príkazy - Možnosť nastavenia stavov. 
 • Pracovné príkazy - Automatické priradenie CI do pracovného príkazu podľa požiadavky.
 • Plnenia – V zozname plnení je možné zoskupenie položiek podľa požiadavky a filtrovania podľa požiadavky. 
 • Úlohy - možnosť pridávania plnení a väzieb na miesta.
 • Konfiguračná databáza CMDB - Možnosť nastavenia oprávnení k CI záznamom podľa hlavných skupín.
 • Konfiguračná databáza CMDB - Možnosť zakázať prístup k niektorým CI, okrem tých, ku ktorým je používateľ uvedený ako vlastník. 
 • Voliteľné vlastnosti - Nový typ základnej vlastnosti - Hyperlink. 
 • Voliteľné vlastnosti - Možnosť pridania voliteľných vlastností k profilu používateľa. 
 • Používatelia a skupiny - Nastavenie prístupu k profilu používateľa. Je možné nastaviť, ktoré informácie si používateľ bude môcť vo svojom profile upravovať a ktoré budú len na čítanie. 
 • Reporting - Report dostupnosti služieb po zákazníkoch za vybraný mesiac. 

 

CDESK 3.0.159

15.5.2019

 • Požiadavky – výber CI – voliteľné stĺpce ako vlastnosti z CMDB
 • SLA / Evidencia a vyhodnocovanie dostupnosti služieb (SLO)
 • EasyClick - pridaná voľba "Zobraz moje požiadavky z CM" (doteraz boli viditeľné všetky požiadavky)

 

CDESK 3.0.156

20.3.2019

 • Mobilné aplikácie – integrácia pokročilejšieho textového editora
 • Možnosť akceptovania/neakceptovania Požiadavky priamo z email notifikácie o ukončení
 • Možnosť push notifikácií pre mobilnú a desktopovú appku
 • Zoznam plnení – možnosť zoskupovať podľa účtovnej položky
 • Optimalizácia načítavania zmlúv s detailami služieb
 • Diskusia so zákazníkom – zobrazenie iba súvisiacich kontaktov a používateľov pri vytváraní príspevkov
 • Zoznam Požiadaviek - farebné odlíšenie záznamov podľa typov požiadaviek
 • Informácie o používateľovi – pridaný menný zoznam nadriadených
 • Zoznam kontaktov – pridané voliteľné stĺpce, filtrovanie podľa kategórie a export do Excelu
 • Požiadavky – pridaný link na správu, z ktorej bola požiadavka vytvorená
 • Plnenia – oprava chyby, ktorá mohla spôsobiť nesprávne prepočítanie dátumov
 • Požiadavky – pridanie nových termínových polí

CDESK 2:

 • Zoznam Požiadaviek  – pridaný stĺpec Aktuálny stav riešenia
 • Diskusné príspevky – pridaná kontrola, či existuje aspoň jeden príjemca

 

CDESK 3.0.152

18.1.2019

 • Výber CI v Požiadavke – zohľadňovanie používateľov z polí Kto žiada a Pre koho (podľa Vlastníka CI)
 • PDF export plnení - pridaná možnosť zoskupovať strany podľa zákazníkov
 • Pridávanie plnenia - zjednodušené zadávanie plnenia (namiesto zadávania času ukončenia, možnosť zadať iba čas trvania)
 • Nastavovanie termínov v SLA - pridaná kontrola nastavených termínov podľa logiky TTO<RT<TTAS<TTR
 • Pridané vyhľadávanie podľa dátumu zmeny v históriách Požiadaviek a Zákaziek
 • Možnosť nevyplniť poznámku pri Akceptovaní riešenia
 • Pridaná možnosť vytvoriť Pracovný príkaz aj zo zoznamu Pracovných príkazov
 • Implementovana podpora vytvárania draftov Pracovných príkazov
 • Zoznam plnení – pridané ďalšie stĺpce do výpisu na webe
 • Zoznam pracovných príkazov – pridaná možnosť zoradiť záznamy podľa stĺpcov
 • Možnosť pridávať nové objekty (požiadavka, plnenie, úloha atď.) kdekoľvek v systéme z hornej lišty
 • Mobilné aplikácie – pridaná informácia o prihlásení (server atď.)
 • Zoznam zákazníkov – pridaná možnosť voliteľných stĺpcov a zoraďovania podľa stĺpcov

CDESK 2:

 • Mobilné aplikácie – pridaná informácia o prihlásení (server atď.)
 • Povolená editácia plnenia v požiadavke (vykonávateľ plnenia, zapisovateľ plnenia)
 • Položka "Mobil" z detailov zákazníka sa prenáša na prijímací protokol

 

CDESK 3.0.148

18.12.2018

 • Pridané notifikácie pre riešiteľov WO
 • Oprávnenia k požiadavkám - pridaná možnosť Prístup k záznamom podriadených
 • Zoznam vystavených faktúr - pridané pokročilé filtrovanie
 • Schvaľovací proces - zmena definícia poľa Poznámka na povinné
 • Schvaľovací proces - pridané zobrazenie detailov požiadavky a voliteľných vlastností
 • Zoznam požiadaviek - optimalizácia načítania tagov a úloh/WO 
 • Optimalizacia GUI katalogu poziadaviek pre IE11 a Edge
 • Automatické ukončovanie Požiadavky po ukončení všetkých WO
 • Blokovanie odstránenia Požiadavky ak sa na nej nachádza WO
 • Vylepšenia notifikácií pri Požiadavkách podliehajúcich schvaľovaniu
 • Úlohy - pridaný pokročilejší HTML editor
 • Plnenia - Pridávanie plnení - pridané súčty za vypísané plnenia
 • Zoznam požiadaviek - pridané nové možnosti filtrovania
 • Neoprávnená reklamácia požiadavky - pridané povinné uvádzanie dôvodu

CDESK 2:

 • Pridané tlačidlo pre aktualizáciu názvov už existujúcich CI objektov.

 

CDESK 3.0.146

15.11.2018

 • Úvodný prehľad – pridaná možnosť prednastaviť používateľom defaultné zobrazenie widgetov, s možnosťou zamknutia editácie.
 • Zamietnutá požiadavka – považuje sa za definitívne uzavretú a nezobrazuje sa viac v zozname otvorených požiadaviek (pokiaľ nie je odvolaný stav zamietnutia).
 • Pridaný prepínač Zmena stavu ukončenej požiadavky, ktorý umožňuje zakázať jej znovuotvorenie.
 • Pravidlá spracovania správ – pridaná možnosť notifikovať vlastníka draftu.
 • Pridané nepovinné pole Reklamovaný riešiteľ pre oprávnene reklamované požiadavky.
 • Template požiadavka/pracovný príkaz – pridaná možnosť nastaviť defaultný stav po zamietnutí.

CDESK 2:

 • Mobilná aplikácia Android – odstránenie chýb (nezobrazenie hlavného menu, pád po stlačení "Odfoť foto")
 • Odstránenie problému s mazaním ručne pridaných zariadení
 • Evidencia dokumentov – pridanie päty stránky pre zobrazenie kontaktných údajov na faktúre.CDESK 3.0.145

10.10.2018

 • CMDB - do základných vlastností CI pridané pole Vlastník
 • Dynamické zobrazenie položiek v CMDB podľa vyplneného vlastníka CI
 • CMDB - import CI z XLS, s automatickým párovaním stĺpcov
 • Zoznam požiadaviek - možnosť filtrovať iba reklamované požiadavky
 • Vytváranie WO na základe schválených položiek požiadavky
 • Možnosť ponechať termín (odozvy, priradenia, náhradneho riešenia, splnenia) požiadavky prázdny
 • Oprávnená reklamácia požiadavky - pridané nepovinné pole Reklamovaný riešiteľ
 • Pridané plávajúce tlačidlá do editácie detailu užívateľa
 • Spracovanie správ - umožnenie editovania internej adresy na IP adresu servera

CDESK 2:

 • Zálohovanie – oprava chýb pri generovaní XLS reportov (prázdny súbor, chýbajúce grafy)

 

CDESK 3.0.144

26.09.2018

 • Globálne nastavenia - pridané zákaznícke notifikácie
 • CMDB - do CI listu pridané stĺpce Prevádzka a Miesto pre zariadenia
 • CMDB - vyhľadávanie podľa ID v zozname CI objektov
 • Adresár -  grafické odlíšenie skupín od používateľov pri pridávaní Operátorov
 • Možnosť pridávať súbory aj cez mobilné apky

CDESK 2:

 • Oprava chyby započítavania času v reporte plnení k faktúre

 

CDESK 3.0.143

10.09.2018

 • Pridaný konektor pre FinStat a predvypĺňanie údajov zákazníka pomocou tejto služby
 • GUI Katalóg požiadaviek - zobrazenie zoznamu templatov, keď sa ich pod jednou dlaždicou nachádza viac
 • Požiadavky - pridané pole Pre koho
 • Pridané tlačidlo pre priamočiare overenie IČDPH
 • Skladové karty - pridanie poľa Množstvo s dátumom
 • Pracovné príkazy - pridané dynamické schvaľovanie
 • Pridaná možnosť fakturácie predajcom (partner, reseller)
 • Pridanie možnosti exportu voliteľných vlastností do XLS
 • Pridanie možnosti zriadenia služby v inom ako aktuálnom čase
 • Mobilná apka - pridané ďalšie zvuky pre notifikáciu
 • Automatický výber jedinej povinnej položky pri tvorbe nových objektov
 • Požiadavky - automatická zmena stavu na "v riešení"  po obdržaní odpovede od zákazníka
 • Možnosť určenia reakčných termínov s kratším časovým úsekom ako 1 hodina

CDESK 2:

 • Možnosť vytvoriť oprávnenie na read-only prístup ku všetkým dovolenkám

 

CDESK 3.0.142

27.08.2018

 • Požiadavky, Pracovné príkazy - pridané pole Želaný termín
 • Požiadavky - umožnená editácia polí Riešenie a Poznámka riešiteľa oprávneným používateľom
 • Zaznamenávanie všetkých zmien vykonaných na objekte Spoločnosť  do záložky História
 • CMDB - obmedzenie výberu CI objektov podľa zvolenej prevádzky
 • Možnosť poslať plnenie aj z mobilnej apky (iOS, Android)

CDESK 2:

 • WEBSOCKET - notifikovanie PC po blokoch (aby nebolo notifikovaných príliš veľa PC)
 • Nastavenie splatnosti - čiastka - možnosť zadať aj väčšie ako 5 ciferné číslo

 

CDESK 3.0.141

12.08.2018

 • Notifikácie k dynamickým schvaľovacím procesom
 • Export CI so všetkými vlastnosťami do Excelu
 • CMDB - vyhľadávanie a pokročilé filtrovanie CI záznamov aj podľa atribútov
 • Plnenia - možnosť poslať plnenie e-mailom jedným kliknutím
 • Logovanie oprávnenej / neoprávnenej reklamácie
 • Pridané hodnotenie riešiteľa s možnosťami vypnuté / nepovinné / povinné
 • Zverejnenie CDESK 3 apky - iOS, Android (prechod z testovania do ostrej prevádzky)
 • Obmedzenie oblasti služby podľa typu požiadavky
 • Spracovanie správy - rýchle založenie požiadavky podľa katalógu požiadaviek (dlaždice), s predvyplnením polí podľa dat v e-maile
 • V Zozname plnení filtrácia plnení, ktoré majú zapísaný použitý materiál
 • Fakturácia - vylepšenia pre variabilný / konštantný / špecifický symbol a generovanie číselných radov
 • Požiadavky - pridanie blokovania notifikácií z diskusií
 • Požiadavka - pridané pole Poznámka riešiteľa neviditeľné zákazníckym kontám
 • Úlohy - poslanie notifikácie pri vypršaní termínu úlohy
 • Pridané blokovanie notifikácií do mobilnej apky CDESK 3
 • Možnosť zoraďovať v Požiadavkách podľa termínu splnenia / termínu do splnenia
 • Zobrazovanie vypnutých / vymazaných používateľov v naviazaných poliach objektov
 • Zoznam kontaktov - pridaný stĺpec Kategória kontaktu s možnosťou filtrovania
 • Adresár - vyhľadávanie na základe kategórie a typu zákazníka

 

CDESK 3.0.138

01.07.2018

 • Pridanie stavu požiadavky Reklamácia
 • Pridanie možnosti evidovať voliteľné vlastnosti k používateľským kontám
 • Pri výbere CI v Plneniach / Požiadavkách / Zákazkách / Pracovných príkazoch pridané filtrovanie podľa atribútov
 • Možnosť definovať časovú zónu pre administrátora a jednotlivých operátorov
 • Požiadavky, Pracovné príkazy - pod poľom Riešiteľ zjednodušujúci link Prevziať na seba
 • Pridaná možnosť Prevziať na seba do kontextových menu v zoznamoch Požiadaviek / Pracovných príkazov
 • Zastavovanie počítania času vo vybraných stavoch
 • Zavedenie GUI katalógu požiadaviek (dlaždice) pre rýchle a prehľadné zadávanie požiadavky
 • Vytváranie šablón pre GUI katalóg požiadaviek (dlaždice)
 • V Zozname príkazov filtrovanie podľa všetkých stĺpcov
 • Požiadavky, Pracovné príkazy - pri dostatočnej šírke okna zobrazenie obsahu záložky Objekty (pre rýchly prístup)
 • Kalendár - vytváranie rezervácií

 

CDESK 3.0.137

17.06.2018

 • Do voliteľných vlastností v Požiadavkách pridanie poľa typu Multiselect
 • Zavedenie možnosti tvoriť pracovné príkazy
 • Dynamické vytváranie schvaľovacieho procesu
 • Šablóny pracovných príkazov
 • Štátne sviatky - zobrazenie v Kalendári, pridávanie do GN, logika pre SLA, dovolenky
 • Zoznam Požiadaviek / Zákaziek / Pracovných príkazov - indikácia času zostávajúceho do termínu splnenia
 • Rozšírenie API pre vkladanie diskusie a interných poznámok
 • Pridanie stavu požiadavky Ukončená bez akceptácie
 • CMDB - ukladanie voliteľných vlastností do histórie k objektom, na ktoré sú naviazané
 • Adresár - kategorizácia spoločností pomocou tagov

 

CDESK 3.0.135

23.05.2018

 • Doplnenie políčka Použitý materiál do plnení a jeho využitie
 • Viditeľnosť spoločnosti cez kategórie
 • Aktivácia SMS z CDESK serverov
 • Vkladanie súborov do diskusie so zákazníkom a internej poznámky pre riešiteľa
 • Zobrazovanie interných plnení na mobilnej apke
 • Odstránenie padania mobilnej apky pri štarte na Androide 7/8
 • Pre jedno miesto plnenia možnosť výberu viacerých variantov dopravy
 • Dokumentovanie procesu riešenia požiadavky - možnosť pridať pole Riešenie 
 • Export do XLS - predvýber stĺpcov a doplnenie popisu jednotiek
 • Možnosť vkladania príloh do plnení

 

Okrem uvedených vybraných položiek obsahuje každá verzia aj ďalšie drobné vylepšenia, korekcie a úpravy.