Novinky CDESK 3.0.172

Verzia 3.0.172 prináša vylepšenia pre Adresár, Požiadavky, Pracovné príkazy, CMDB, Reporty a ďalšie.

TOP novinky – 27. január 2020

Prepájanie požiadaviek 

Verzia 3.0.172 obsahuje množstvo vylepšení modulu požiadavky. Jedným z nich je prepájanie požiadaviek.

Vo formulári požiadavky pribudla nová záložka Väzby požiadavky. K požiadavke tu môžete pripojiť už existujúcu požiadavku alebo priamo vytvoriť novú. Vďaka takémuto prepojeniu budete mať komplexnejší prehľad o plnení požiadaviek. 

Záložka Súvisiace požiadavky

Obrázok: Záložka Súvisiace požiadavky

Určenie priority požiadavky podľa Urgencie a Dopadu 

Ďalšou novinkou, ktorá sa spája s požiadavkami, je možnosť určenia priority podľa Urgencie a Dopadu v zmysle ITIL.

V základnom scenári prioritu na požiadavke môže určiť jej zadávateľ – zákazník. Môže to viesť k nadhodnoteniu priority (zadá kritickú prioritu v neopodstatnených prípadoch). Aby sa predišlo tejto situácii, je možné zapnúť funkciu na určenie priority podľa Urgencie a Dopadu. Pri jej zapnutí zákazník nastaví na požiadavke určitú Urgenciu. Keď ju riešiteľ prevezme, celú požiadavku zhodnotí a vyberie Dopad. Na základe týchto dvoch parametrov CDESK určí prioritu požiadavky. Urgenciu, Dopad a Výslednú prioritu si konfigurujete v CDESKu sami. 

Nastavenie Urgencie a Dopadu na požiadavke

Obrázok: Nastavenie Urgencie a Dopadu na požiadavke

Číselníky na definovanie Urgencie a Dopadu

Obrázok: Číselníky na definovanie Urgencie a Dopadu

Matica, v ktorej sa definujú aká bude použitá priorita pri konkrétnej kombinácii Urgencie a Dopadu

Obrázok: Matica, v ktorej sa definujú aká bude použitá priorita pri konkrétnej kombinácii Urgencie a Dopadu

 

Filtrovanie v zozname požiadaviek podľa úloh 

V zozname požiadaviek tiež pribudol nový filter. Teraz môžete položky filtrovať aj v závislosti od úloh. Filter ponúka tieto podmienky: 

 • Obsahuje 
 • Nie je v požiadavke
 • Je v požiadavke.

Filtrovanie v zozname požiadaviek podľa úloh

Obrázok: Filtrovanie v zozname požiadaviek podľa úloh

Posielanie notifikácií k hodnoteniu požiadavky

Pri akceptácii ukončenia požiadavky sa jej splnenie hodnotí známkou 1 až 5. V nastaveniach notifikácií pre požiadavky teraz pribudla možnosť určiť, aby sa pri vybranej známke riešiteľovi posielali notifikácie o hodnotení požiadavky. Pre všetky známky je možné nastaviť, aby sa odosielali mailové notifikácie, notifikácie do desktop a mobilnej aplikácie a aj SMS notifikácie

Nastavenia notifikácii k hodnoteniam požiadavky

Obrázok: Nastavenia notifikácii k hodnoteniam požiadavky

 

Notifikácia obsahuje informácie o požiadavke, známku, poznámku hodnotiteľa a kto požiadavku hodnotil.

Mailová notifikácia k hodnoteniu požiadavky

Obrázok: Mailová notifikácia k hodnoteniu požiadavky

 

Zobrazenie mailovej notifikácie k diskusii pred jej odoslaním 

Pri pridaní príspevku do diskusie CDESK automaticky odošle mailovú notifikáciu. S poslednou aktualizáciou na záložke Diskusia pribudlo tlačidlo Náhľad príspevku. Umožňuje zobraziť náhľad mailovej notifikácie k príspevku pred jej odoslaním. Vďaka tomu môžete príspevok pred jeho odoslaním skontrolovať. 

Tlačidlo pre zobrazenie náhľadu príspevku

Obrázok: Tlačidlo pre zobrazenie náhľadu príspevku

Zobrazenie náhľadu mailovej notifikácie k diskusii pred jej odoslaním

Obrázok: Zobrazenie náhľadu mailovej notifikácie k diskusii pred jej odoslaním

 

Interné plnenia bez povinnej väzby na fakturačné plnenia 

Po poslednej aktualizácii je možné v module Plnenia pridávať interné plnenia, ktoré nemajú väzbu na fakturačné plnenia

Tlačidlo na pridávanie interných plnení

Obrázok: Tlačidlo na pridávanie interných plnení

 

V prípade potreby z interných plnení, ktoré sa nachádzajú v zozname plnení môžete vytvoriť fakturačné plnenie

Interné plnenia

Obrázok: Interné plnenia

 

Zmena farby v zozname konfiguračných objektov podľa dátumového poľa 

Na CI Type je možné pridávať doplnkové vlastnosti, ktoré sú typu dátum. Môže ísť napríklad o dátum prehliadky. Teraz môžete nastaviť, aby objekt zaradený do tohto typu bol v zozname zvýraznený rôznymi farbami, v závislosti od tohto dátumu. To vám môže napríklad pripomenúť, že sa blíži ďalšia prehliadka daného objektu.  

Zvýraznené konfiguračné objekty podľa dátumového poľa

Obrázok: Zvýraznené konfiguračné objekty podľa dátumového poľa

Samy si nastavíte koľko dní pred / po určenom dátume bude mať objekt určitú farbu. Vybrať si môžete z viac ako 20 farieb a rôzne sledované obdobia. CDESK ponúka tieto obdobia : 

 • Pred termínom
 • Po termíne 
 • Pred termínom, vrátane
 • Po termíne, vrátane
 • Dnes
 • Nie dnes
 • Po aktuálnom dátume 
 • Pred aktuálnym dátumom.

 Nastavenie dátumového zvýrazňovača pre konkrétny CI Typ

Obrázok: Nastavenie dátumového zvýrazňovača pre konkrétny CI Typ

 

Nová funkcia Obmedzené filtrovanie nad zoznamom CI

V globálnych nastaveniach pre Konfiguračnú databázu pribudlo nastavenie Filtrovanie podľa MainGroups a CI Type. Zobrazuje sa, iba ak je vypnuté automatické načítavanie všetkých záznamov.

Nastavenie filtrovania podľa MainGroup a CI Type

Obrázok: Nastavenie filtrovania podľa MainGroup a CI Type

Pri vypnutí filtrovania podľa hlavných skupín a konfiguračných typov sú používateľom na začiatku v zozname konfiguračných objektov sprístupnené položky, ktoré vlastnia alebo sú k ním priradení ako kľúčoví používatelia. K položkám, ku ktorým štandardne nemajú prístup, dokážu v tejto konfigurácii prístup získať zadaním presného názvu CI do vyhľadávania v zozname CI objektov.  

Sprístupnenie akéhokoľvek CI na základe zadaného presného názvu môžete využiť v prostrediach s tímami ľudí, ktoré sa za bežných okolností starajú len o pridelené objekty v CI, ale za určitých podmienok potrebujú pristupovať aj k objektom, o ktoré sa starajú iné tímy. V našom riešení si môžete vytvárať názov CI z jednotlivých vlastností CI. Keď ho vytvoríte dostatočne jedinečný a používateľ sa k nemu dostane v reálnom svete len za určitých podmienok, sprístupnenie akéhokoľvek CI v CDESKu na základe tohto názvu bude bezpečné. 

Zoznam konfiguračných objektov pri zapnutí filtrovania podľa MainGroups a CI Types. Záznamy sa načítajú až po výbere hlavnej skupiny a typu, alebo použitím vyhľadávania.

Obrázok: Zoznam konfiguračných objektov pri zapnutí filtrovania podľa MainGroups a CI Types. Záznamy sa načítajú až po výbere hlavnej skupiny a typu, alebo použitím vyhľadávania.

Zoznam konfiguračných objektov pri vypnutí filtrovania podľa MainGroups a CI Types. Nad zoznamom sa nenachádzajú polia pre výber hlavnej skupiny a typu.

Obrázok: Zoznam konfiguračných objektov pri vypnutí filtrovania podľa MainGroups a CI Types. Nad zoznamom sa nenachádzajú polia pre výber hlavnej skupiny a typu.

VIP Servis 

V module Používatelia a skupiny je možné používateľovi aktivovať funkciu VIP Servis. To môže ovplyvniť prioritu riešenia požiadavky, ktorú zadal takýto VIP zákazník. 

Určenie zákazníka ako VIP

Obrázok: Určenie zákazníka ako VIP

Spôsob zmeny priority požiadavky od VIP zákazníka si nastavíte sami. Prístupné sú tieto možnosti: 

 • Bez zmeny priority – priorita požiadavky sa nezmení, no vo formulári požiadavky sa pri poli Kto žiada alebo Pre koho žiada zobrazí príznak VIP
 • Zvýšenie priority o 1 úroveň 
 • Zvýšenie priority o 2 úroveň
 • Zvýšenie priority o 3 úroveň
 • Najvyššia priorita – po uložení požiadavky bude automaticky nastavená najvyššia priorita požiadavky bez ohľadu na prioritu zvolenú pri zadávaní požiadavky.

Nastavenie zmeny priority pri aktivácii VIP servisu

Obrázok: Nastavenie zmeny priority pri aktivácii VIP servisu

Nové menu 

Hlavné menu vo verzii 3.0.172 prešlo výraznou dizajnovou a funkčnou úpravou: efektívnejšie otváranie položiek v menu, zostavenie vlastného menu do Obľúbených, zachovanie vyhľadávania v menu. 

K druhej úrovni menu sa teraz dostanete oveľa rýchlejšie a pohodlnejšie. Stačí presunúť kurzor nad konkrétny modul a bez klikania sa otvorí nové okno s druhou úrovňou. To isté platí aj pre tretiu úroveň. Modulom druhej a tretej úrovne tiež boli priradené vlastné ikony, aby orientácia v menu bola ešte jednoduchšia a intuitívnejšia. 

Druhú úroveň menu môžete ponechať zobrazenú, ak kliknete na názov modulu v prvej úrovni. Vypnutie prebieha opätovným stlačením aktívneho modulu.

Zobrazenie druhej a tretej úrovne v novom menu

Obrázok: Zobrazenie druhej a tretej úrovne v novom menu

V novom menu pribudol modul Obľúbené položky, do ktorého si môžete pridať ľubovoľný modul z hlavného menu ale aj z druhej a tretej úrovne. Vďaka tejto funkcii k nim budete pristupovať rýchlejšie.  

Obľúbené položky

Obrázok: Obľúbené položky

V prípade potreby môžete hlavné menu zúžiť tak, aby sa zobrazovali iba ikony modulov. Názvy modulov druhej a tretej úrovne sa stále zobrazujú aj pri takomto nastavení. 

Nové menu tiež prináša možnosť nastavenia vlastnej farebnej schémy. 

Zúžené hlavné menu

Obrázok: Zúžené hlavné menu

Zoznam všetkých noviniek CDESK 3.0.172 >

Dátum:
27. január 2020