Novinky CDESK 3.0.175

Verzia 3.0.175 prináša novú generáciu modulu Ponuky a užitočné novinky v Požiadavkách a Plneniach.

TOP novinky – 28. február 2020

Váha požiadavky 

Verzia 3.0.175 prináša pre požiadavky novú funkciu – Váha požiadavky. Ide o číselnú hodnotu, ktorú zadávate pri tvorbe požiadavky. Následne sa požiadavky v zozname radia podľa váhy od najvyššej po najnižšiu. Číselný údaj o váhe požiadavky sa môže zobrazovať aj priamo v zozname požiadaviek. V takom prípade si môžete nastaviť aj radenie od najnižšej váhy. Zobrazovanie podľa váhy požiadavky sa aplikuje aj pri zapnutom prioritnom zobrazení v zozname požiadaviek. 

Pole váha požiadavky

Obrázok: Pole váha požiadavky

Podľa váhy požiadavky je možné filtrovať záznamy v zozname požiadaviek. Váhu požiadavky tiež možno zaradiť do exportu.

Filtrovanie v zozname požiadaviek podľa váhy požiadavky

Obrázok: Filtrovanie v zozname požiadaviek podľa váhy požiadavky

To, či sa bude na požiadavkách zadávať váha, je možné zapnúť / vypnúť v Globálnych nastaveniach. V oprávneniach tiež môžete nastaviť, ktoré kontá môžu vidieť váhu požiadavky. Pre zákazníkov je predvolene neprístupná. 

Zapínanie poľa Váha požiadavky v Globálnych nastaveniach

Obrázok: Zapínanie poľa Váha požiadavky v Globálnych nastaveniach

Hromadná editácia požiadaviek

Ďalšou novinkou spojenou s požiadavkami je možnosť hromadne upravovať požiadavky priamo cez zoznam požiadaviek. Takýmto spôsobom je možné editovať polia: 

 • Termín splnenia
 • Stav
 • Používateľ alebo používateľská skupina
 • Priorita 
 • Dopad
 • Riešenie

Tlačidlo pre hromadnú úpravu

Obrázok: Tlačidlo pre hromadnú úpravu

Hromadná editácia požiadaviek

Obrázok: Hromadná editácia požiadaviek

Editáciu vymenovaných polí je možné zakázať v Globálnych nastaveniach. Tiež je možné povoliť / zakázať aby odchádzali zákaznícke notifikácie a SMS notifikácie o zmenách vykonaných počas hromadnej editácie.

Nastavenia pre hromadnú editáciu požiadaviek

Obrázok: Nastavenia pre hromadnú editáciu požiadaviek

Nastavenia podmienok pre fakturáciu plnení 

V CDESKu pribudli nastavenia pre určenie podmienok fakturácie plnení podľa stavu požiadavky a dátumu v plnení. 

Podľa stavu požiadavky sú to: 

 • Všetky 
 • Z požiadaviek v stave ukončené 
 • Z požiadaviek v stave akceptované ukončenie alebo ukončenie bez akceptácie.

Podľa dátumu:

 • Začiatok plnenia
 • Dátum ukončenia požiadavky
 • Dátum akceptovania ukončenia alebo ukončenia bez akceptácie
 • Variabilného fakturačného dátumu zadaného na požiadavke. Ten sa predvypĺňa podľa jedného z kritérií: 
  • Dátum ukončenia požiadavky 
  • Dátum Akceptovaného ukončenia alebo Ukončenia bez akceptácie.

 

Nová generácia modulu Ponuky 

Najvýraznejšími zmenami prešiel modul Ponuky

Na ponuky je možné použiť dva rôzne spôsoby akceptácie: 

 • Jednoúrovňová akceptácia – vytvorenú ponuku rovno schvaľuje zákazník.
 • Dvojúrovňová akceptácia – pred tým, ako sa ponuka dostane na schválenie k zákazníkovi, je ešte verifikovaná iným povereným riešiteľom. Návrh na verifikáciu zákazník nevidí. Zákazníkovi sa sprístupňuje verzia po dokončení verifikácie. 

Zadávanie novej ponuky pri jednoúrovňovej akceptácii

Obrázok: Zadávanie novej ponuky pri jednoúrovňovej akceptácii

Zadávanie novej ponuky pri dvojúrovňovej akceptácii

Obrázok: Zadávanie novej ponuky pri dvojúrovňovej akceptácii

Spôsob akceptácie sa nastavuje v Globálnych nastaveniach -> Ponuky.

Nastavenia pre ponuky

Obrázok: Nastavenia pre ponuky

Ponukám tiež boli priradené stavy, ktoré závisia najmä od štádia schvaľovania. Dostupné sú tieto stavy: 

 • V príprave – stav pre novozadanú ponuku. Ponuka v tomto stave nie je pre zákazníka prístupná.  
 • Na verifikáciu – ponuka odíde poverenej osobe na verifikáciu. Ponuka v tomto stave nie je pre zákazníka prístupná.  
 • Na schválenie – po prepnutí do tohto stavu je ponuka prístupná pre zákazníka.
 • Čiastočne schválená a zamietnutá – niektoré položky boli schválené a niektoré zamietnuté.
 • Schválená – aspoň jedna položka v ponuke bola schválená a súčasne žiadne nebola zamietnutá.
 • Zamietnutá – aspoň jedna položka v ponuke bola zamietnutá a súčasne žiadne nebola schválená.
 • Vybavená – manuálne nastaviteľný stav, ktorý funguje ako ukončenie ponuky. 
 • Zrušená – manuálne nastaviteľný stav, ktorý funguje ako ukončenie ponuky.

Ponuka v stave Čiastočne schválená a zamietnutá

Obrázok: Ponuka v stave Čiastočne schválená a zamietnutá

Vytváranie požiadaviek a úloh z ponúk 

Na ponuke tiež pribudlo tlačidlo pre vytváranie úlohy priamo z ponuky. Ak ponuka nemá väzbu na požiadavku, je možné z nej vytvoriť aj novú požiadavku. Cieľom je sledovať plnenie rozpočtu ponuky pri časových prácach. Napríklad, pre niektoré riadky budete mať časový odhad a tým, že si ich rozložíte do úloh, budete mať prehľad o čerpaní rozpočtu z ponuky. 

Vytvorenie úlohy z ponuky

Obrázok: Vytvorenie úlohy z ponuky

Zoznam všetkých noviniek CDESK 3.0.175 >

Dátum:
28. február 2020